Кодът за икономическа дейност се издава от НСИ, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт (чл.3, ал.3, т.7).
Кодът съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) се определя веднъж годишно въз основа на подадените годишни отчети за дейността (ГОД). НСИ използва показателя „Нетни приходи от продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД.
В „Справка за предприятието“ – част от ГОД, раздел „Икономическа дейност“, стопанският субект/предприятието посочва относителните дялове на нетните приходи от продажби от осъществяваните от него икономически дейности. Въз основа на посочените дейности и съответствието им с останалите отчети и справки в ГОД се изчислява основната дейност и допълнителната дейност.

Удостоверението за основния код по КИД е услуга, която се заплаща – стандартната цена е 12 лева за опроделяне на код на основна дейност и 18 лева за основна и допълнтилна дейност при срок на услугата три работни дни.

Информация за КИД обикновено е необходима при кандидатстване по различни оперативни програми. Кодът за икономическа дейност също така се вписва в трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, както и в Декларация-образец 1, която се подава в НОИ.

Минималният осигурителен доход също се определя на основание КИД, съгласно Приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2021 г.

Кодът на основна икономическа дейност е основен критерий за допустимост по голяма част от процедурите по ОПИК 2014-2020. Идеята е, че той се определя на база фактически извършената от него дейност (на база последните финансови отчети – за 2019 г.). След избухването на пандемията от COVID-19 кодът по КИД се използва и за определяне на допустимостта на кандидатите за получаване на помощи по ПМС№151 (мярката 60/40) и по Подкрепа чрез оборотен капитал (подкрепа в размер на 10/20% чрез НАП). Предприятията, които са засегнати от кризата, следва да съобразят това с подаваните ГОД за 2020 г. В редица случаи обаче определянето на помощта на база КИД ще бъде препятствие – включително за новосъздадени компании, преструктуриране на дейността, както и в случаите, когато засегнатата дейност – например търговия на дребно на собствена продукция, извършвана от производител, не е основната или когато затварянето на търговския обект, използван като шоурум се отразява и на приходите от основна дейност.

Повече информация