пенсионери

Създаване на гаранционен фонд, въвеждане на мултифондове и проверки за инвестиции в свързани лица са част от промените, които чакат пенсионните фондове.
Предложенията за промени в дейността на пенсионните фондове бяха обсъдени от работната група по пенсионната реформа към социалното министерство. Днес бе проведено и първото заседание на временната комисия за пенсионните фондове.

След като спорното предложение за пренасочване на средства от втория стълб на пенсионното осигуряване към НОИ/Сребърния фонд изостри вниманието към сектора, се стигна до създаване на временна парламентарна комисия за проучване на финансовите състояния на пенсионнноосигурителните дружества. Темата бе свръхекспонирана в медиите, особено след като парламентът реши да публикува писмени отговори въпроси на медии, с които превърна сайта на бюджетната комисия в нещо като тематичен блог (можете да се запознаете тук).
Обобщаваме дискусията и основните промени, които се обсъждат.
Зам.-председателят на КФН Ангел Джалъзов представи основните идеи на регулатора, които бяха внесени в парламента още през 2013 г., но не бяха приети.

Мултифондове
Най-общо инвеститорите ще могат да избират фондове според предпочитанието си към риск. Тези, които се боят да не загубят парите си, ще могат да изберат да се осигуряват в консервативен фонд, който влага пари в инструменти с фиксиран доход (облигации). А осигурените, които са склонни да приемат по-висок залог срещу по-висок риск, ще могат да изберат фондове, влагащи по-голям дял в акции. Според предложението на КФН рисковият профил на фонда се определя в зависимост от максимално допустимия размер на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход.
Всяко пенсионноосигурително дружество може да учреди и управлява един балансиран и един консервативен универсален фонд и/или един балансиран и един консервативен професионален фонд. Инвестициите в акции са до 40% от активите на балансирания фонд и не са допустими във втория случай. Шест години преди навършване на възрастта за пенсиониране (4 години – за професионалните фондове), партидите на тези, които са избрали балансиран фонд, да се прехвърлят служебно в консервативния, предлага още КФН. Това се прави, за да се избегне рискът събития от типа „черен лебед” да ерозират натрупаната доходност за периода.
Списъкът на допустимите инвестиции от универсалните фондове е твърде интересен. В него са например инфраструктурните облигации (една стара идея, която сега май се възражда), но липсват ДЦК, освен ако не са с боклукчийски рейтинг (Българските ДЦК имат боклукчийски рейтинг по S&P, но според Moody’s той е инвестиционен).
Що се отнася до третия стълб – фондовете за допълнително доброволно осигуряване, се предлага въвеждане на още един тип – агресивен фонд. В този случай делът на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход спрямо размера на активите е:
– не по-малко от 50 на сто за фондовете с агресивен рисков профил;
– не по-малко от 10 на сто и не повече от 50 на сто за фондовете с балансиран рисков профил;
– не повече от 10 на сто за фондовете с консервативен рисков профил
пенсионни фондове
Намаляване на таксите
Според предложението таксите, които събират дружествата, управляващи парите за втора пенсия, трябва да бъдат намалени постепенно с 40% до 2018 г. За това време административната такса, която сега е до 5% от всяка осигурителна вноска, трябва да стане максимум 3 на сто. Инвестиционната такса ще намалее от 1% до 0.6 на сто.
Предлага се и премахване на таксата за промяна на участието/прехвърляне, като за разлика от предходните два случая, облекчението ще се отнася и за доброволните фондове.
Изчисленията на комисията показват, че през 2014 г. фондовете от втория стълб (УПФ и ППФ) са натрупали над 166 млн. лева приходи от такси. Според КФН натрупаната сума за бъдеща пенсия намалява с 20,4 %, вследствие на удържаните такси за период от 40 г.
„Само две от пенсионните дружества имат такси, които не са на допустимия максимум, затова тази редукция е неизбежна“, коментира заместник председателят на комисията Ангел Джалъзов.

Гаранционен фонд

Предлага се въвеждането на гаранционен фонд, който да се ползва при отрицателна доходност на фондовете. Той трябва да замести изискването за осигуряване на минимална доходност, заради което дружествата поддържат резерви от 1% от активите си. Предложението на КФН е тези резерви, които са над 80 млн. лева, да се влеят в в новия общ фонд.
Според проекта фондът ще се пълни от еднократна вноска на ПОД и от текущи вноски, удържани от осигурителните вноски на работещите. Еднократната встъпителна вноска ще бъде в размер 1 на сто от стойността на нетните активи на всеки управляван фонд, но не по-малко от 12 500 лв. Текущите вноски ще се определят от УС на фонда, което едва ли ще се приеме в този вид.
Пенсионно-осигурителните дружества предлагат вноските в този фонд да зависят от оценката на риска. Подобно решение в момента се обсъжда по отношение на вноските на банките във ФГВБ
Фондът ще изплаща средства при разлика между натрупаното в личните партиди и вноските през годините.

Регулации
КФН обещава засилване на надзора и повече прозрачност.
Специален фокус са инвестициите в свързани лица, тъй като ограниченията се заобикалят, признава КФН. Предлага се промяна на определението за „контрол”, като то включва освен прякото участие на контролирания и гласовете на юридическите лица, които той контролира, гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него юридическо лице.
Обхващат се и лицата, които са част от група, но сега не попадат в ограниченията (графика).
свързани лица
Освен това комисията обещава информацията за инвестициите на фондовете да се публикува ежемесечно, а не веднъж годишно, както и електронен достъп до данните в индивидуалните партиди на осигурените лица.

Проверки

Проучва се сигналът, подаден от четири пенсионни фонда за пазарни манипулации, заяви председателят на КФН Стоян Мавродиев. Става дума за изкуствено повишаване стойността на дялове в пенсионните фондове, като обикновено това се прави с неликвидни компании чрез определени сделки в края на отчетния период. Така се поддържат портфейли, в които има висока концентрация на инвестиции в близки до учредителите свързани лица. „Разпоредено е разследване, по което се работи и в момента. То касае значителен период от време и хиляди транзакции с акции. Разследва се и сега, защото става въпрос за огромен обем от информация. В момента, в който имаме финализирани резултати, те ще бъдат оповестени публично“, допълни той. Той говори пред новосъздадената временна парламентарна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните дружества.
Комисията, ръководена от Корнелия Нинова, бе създадена миналата седмица и има един месец да проучи финансовото състояние на пенсионните дружеств. Тя обаче няма да се занимава с КФН.