До 30 април 2013 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2012 г. Декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен в същия срок. 5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2013 г.

Най-добре е да си изтеклите декларацията с баркод от сайта на НАП, която има поне две предимства: не ви се налага да смятате и обобщавате въведените данни в приложенията и осигурява по-бързо връщане на данък, ако има такъв.

Както през миналата година, клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.
Декларацията и приложенията към нея можете да намерите на сайта на НАП. За доходи от чужбина има отделен формуляр.
Освен електронно, можете да подадете декларацията и лично, или да я изпратите по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Най-лесен начин е да я подадете в някоя от пощенските станции, където служител на „Български пощи“ ще ви издаде входящ номер.

Вижте списъка на пощенските станции и друга полезна информация за плащането

[toggle header=“За кои доходи“]Данък се дължи върху доходите от:
– стопанска дейност като едноличен търговец;
– друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
– наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
– прехвърляне на права или имущество;
– доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).
За всеки от посочените по-горе видове доходи има отделно приложение към данъчната декларация.[/toggle]

[toggle header=“Кой не подава декларация“]Хората не трябва да подават годишна декларация за следните доходи :
-доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2013 г., и/или;
-доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация; и/или;
-необлагаеми доходи, и/или;
-доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина; доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
Декларация за 2012 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през годината.[/toggle]

[toggle header=“Годишна данъчна декларация подават и:“]Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2012 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.[/toggle]

Доходите, получени през 2012 г., се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2012 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната данъчна декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи от хонорари и подобни, подлежащи на деклариране. Не се подава данъчна декларация, ако лицето е получавало само доходи от работна заплата, както и ако е получило доходи от лихви по депозити в български банки.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто. По силата на ЗДДФЛ или по избор на лицата, като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

[bluebtn url=“#“]Ново: Отстъпките от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползват, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в срок, а именно до 15 април, 15 юли и до 17 октомври 2012 г.[/bluebtn]

Плащане на данъка върху доходите: данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 30 април 2013 г. Имайте предвид, че дължимият данък за довнасяне се закръглява към всеки пълен лев.

При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, както и името на съответната структура на НАП, в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.

Вече има само един код за вид плащане по всички данъци, който се попълва в платежното нареждане  – 11 11 11. Банковите сметки на съответните териториални дирекции на НАП са на сайта на агенцията.

От 1 януари 2013 г. данъчните и осигурителните задължения се погасяват по реда на възникването им и е възможно преведената сума да отиде за най-стари неплатени задължения. Така може да се окаже, че данъкът за 2012 г. остава да виси. Не е ясно какво става с отстъпката от 5% при това положение.