пари, еврофондове

Най-високите заплати на ръководители са във финансовия сектор, а най-много ценят дипломите за висше образование в ИТ сектора. Най-малко 14% получават заплата, равна на минималната. Това показва подробната статистика на НСИ за заплатите през 2014 г. Наблюдението е четиригодишно.

Структура по длъжности

Данните показват, че най-високите заплати за ръководители са били във финансовия сектор – 3177 лева. В същото време във ВиК сектора и в т. нар. Други дейности някои длъжности са получавали малко над минималната. През този период тя беше 340 лева. Прави впечатление високата заплата на заетите работници с профил горско и ловно стопанство в сектор Административни дейности (включва освен кол центровете и разнообразни услуги, като организиране на изложения и др. спомагателни дейности).

Данните за брутна месечна заплата се отнасят до допълнителни възнаграждения за извънреден труд, вредни условия и пр., както и месечни премии, но не включват нередовните премии, ваучъри за храна, разходи за облекло, обезщетения (например, за неползван отпуск).

Повече подробности в таблицата:

zaplati14

Брутна месечна работна заплата през октомври 2014 г. (лева)

По възраст

Интересни са и данните за разпределението на заплащането по възрастови групи. Както еconomix.bg вече писа, напоследък е трайна тенденциия младите (до 40 години) да получават по-високи заплати. Подробните данни позволяват да се види, че това се дължи на сектори като ИТ (което не е изненада, освен големите разлики), както и дейности с тежък труд като добивната промишленост. Относително високи са възнагражденията на младите и в дейности, свързани с обслужване на клиенти като търговията, имотите, кол центровете. В други отрасли като транспорта възрастните са по-добре платени.

заплати

Заплащане според възраст на работника през 2014 г. , лева/ Източник: НСИ/еconomix

По образование

Най-високите заплати за висшисти са били в ИТ сектора – 2063 лв. през 2014 г., докато в туризма висшист е получавал 818 лева, малко повече от средното възнаграждение на завършил гимназия – 497 лева през 2014 г. Още по-малко са вземали висшистите в сектор Култура и спорт – 763 лева.
Другите сектори, които ценят повече от обичайното дипломите от ВУЗ са енергетиката, финансите, недвижимите имоти, транспорта, професионалните услуги. Висшистите в енергетиката (средна месечна заплата от 1954 лева) получават повече не само от висшистите в банките и добивната промишленост (1691 лева), но и повече от докторите в този сектор.
Най-много доктори на науките има в сектор Образование – 6387 души, които са получавали 1913 лева. В същото време висшистите в този сектор (включително учители) са имали доста по-ниска средна заплата от 865 лева. Така този сектор (заедно със здравеопазването) цени най-високо научните степени.
В сектор Професионални дейности и научни изследвания също има висока концентрация на хабилитирани лица (2806 човека), но техните заплати (1001 лева) са били по-ниски от средното възнаграждение на магистър в сектора. Едно възможно обяснение за този парадокс е ниското заплащане в държавните научни институти.

заплати

Разпределение на заетите по размер на заплатата (дял)

В същото време 323-ма доктора на науките, заети в държавни ведомства (сектор Държавно управление) са получавали средна заплата от 2058 лева, почти колкото програмистите.

По размер

Данните показват доста показателно разпределение по размер на заплатата. Голяма част от заетите са получавали заплата, близка до минималната (340 лева). Около 14% са вземали по-малко от 350 лв., а като се имат предвид задължителните доплащания и често по-високите минимални прагове по длъжности и отрасли, може да се заключи, че значителна част от работниците формират официалните си заплати според административни решения.

Една немалка част от заетите – 210 хиляди, са на непълен работен ден. От тях заплати до 400 лева (което е по-малко от половин средна заплата по това време) са получавали 88%. Тоест преобладаващата част от заетите на половин работен ден са получавали пропорционално по-малко от средната заплата. Това предполага заобикаляне на минималните осигуровки.

Получаващите месечна заплата повече от 2000 лева през 2014 г. са били 93 000 души.