Горанов

Два-три фонда работят добре, но останалите трябвало да се дисциплинират, заяви премиерът Бойко Борисов по време на икономически форум на 20 януари. Той не конкретизира кои са фондовете. Но едва ли мълчи, защото се страхува от глоба за пазарна манипулация, каквато КФН би трябвало да му наложи, ако следва собствената си логика.

Финансовият министър Владислав Горанов, който е автор на оспорваната пенсионна поправка, предвиждаща да се пренасочат средства от универсалните фондове към НОИ, допълни, че държавата трябва да е сигурна, че парите за пенсии се управляват добре, за да не се наложи след 40 г. и допълнителната пенсия да се плаща от данъци.

Досега КФН не е съобщавала за проблемни пенсионни фондове. Тя никога не е представяла критична оценка за състоянието на сектора, освен регулярните отчетни форми, в които дори депутатите от бюджетната комисия не се ориентират, както показа последното предаване „Референдум“.

Стана известно и за писмо от най-големите пенсионни фонда от края на 2014 г. до КФН и ЕК, в което се казва, че“под съмнение е изградената система за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ и „функционирането на пенсионно-осигурителната система е поставено в състояние на системен риск“.

В края на 2014 г. economix.bg изпрати искане за информация по ЗДОИ до Комисията, в това число данни за инвестициите в свързани лица, установени при проверките на КФН. В отговора си комисията заявява, че „когато при извършваните от нея проверки се установи инвестиция в свързани лица по смисъла на пар. 1, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Допълнителните разпоредни на КСО, което е нарушение на КСО се съставя акт за установяване на административно нарушение, след което се издава наказатално постановление или резолюция за прекратяване при спазване на законовите изисквания.“ Информацията за влезлите в сила (тоест които не са обжалвани) наказателни постановления се вписва във водения от КФН публичен регистър на сайта на комисията, завършва отговорът.

Но регистърът, към който препраща комисията в отговора си, съдържа само номера на наказателното постановление, размера и основанието за наложената имуществена санкция.

Ограниченията са инвестиции в свързани лица са в чл. 177 от КСО (в Допълнителните разпоредби е само критерият за свързаност), като се забраняват и взаимните прехвърляния. Както можете да видите от текста*, алинея 4 обезсмисля ограниченията за прехвърлянията в болшинството случаи, тъй като сделките се сключват на борсата.

Проверка в регистъра, показа, че все пак има наложени санкции по чл. 177, но не е ясно за какво точно.

По закон фондовете са задължени да публикуват информация за емитентите, в чиито ценни книжа влагат парите за втора и трета пенсия, но веднъж годишно. Все още няма данни за 2014 г. Дори информацията да бе публикувана вече, всеки анализ на  свързаните лица по преценка на автора си, рискува да донесе глоба за пазарна манипулация. А КФН не разкрива своето виждане за тези нарушения, ограничавайки се до посочване на наложените глоби изобщо. Не е ясно и дали е комисията е излизала с „резолюция за прекратяване“ на инвестициите в свързани лица.

По време на изслушване на представителите на КФН в социалната комисия на парламента на 21 януари заместник-председателят на комисията Ангел Джалъсов заяви, че през последните години санкциите са нараснали. КФН настоява да се разшири дефиницията за свързани лица.

Вижте справката за последните имуществени санкции (кликни за увеличение), която е изцяло по информация на КФН.

Санкции, наложени от КФН

Имуществени санкции на пенсионно-осигурителни дружества, наложени от КФН


* Какво предвижда КСО за свързаните лица?

Чл. 177

(1) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ценни книжа:

1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 или от свързани с тях лица.
(2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на предвидените в този кодекс случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
Параграф 1, ал. 2
3. „Свързани лица“ са:
а) (изм. – ДВ, бр. 17 от 2006 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) (изм. – ДВ, бр. 17 от 2006 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен, включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) (нова – ДВ, бр. 17 от 2006 г.) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
4. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.