Земя

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., собствениците могат да подадат декларация до 31 юли 2013 г., лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.
В декларациите се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им да бъдат включени в споразумение, изрично посочат това обстоятелство в декларацията. Всеки един от съсобствениците може да подаде декларация, която е валидна за всички останали съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават заявление за участие в споразумение лично или чрез пълномощник. В заявлението се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят на земеделски земи не подаде заявление се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници. Споразумението за ползване представлява правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ.
Декларациите и заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата до съответната общинска служба по земеделие, като пощенското клеймо не трябва да е с дата, по-късна от 31 юли 2013 г.
Всяка година се увеличават площите, обхванати от споразумения, съобщи Лили Стоянова от Министерство на земеделието. Пред БНР тя каза, че не е фатално дори декларацията да се подаде в някой от следващите дни – тя ще се зачете.