булбанк

Банките са намалили нетните си приходи от лихви, но са увеличили приходите от такси, показват резултатите им за първото тримесечие.
Нетният приход от лихви се е понижил с 30 млн. лева при едновременно намаление на приходите от лихви по кредити (774 млн. лв.) и лихвите, платени по депозити (103 млн. лв.). Наполовина това е компенсирано от увеличените с 16 млн. лв. приходи от такси (до 231 млн. лв. нето).
Но нетните приходи от обичайната банкова дейност (на ниво банкова система) няма толкова голяма динамика колкото някои други показатели.
Макар че на пръв поглед именно намаляващият приход от лихви определя понижението на банковата печалба.
По-конкретно, печалбата на целия сектор в края на първото тримесечие на 2017 г. е 288 млн. лв., или с 18 млн. лв. по-малко от отчетената в края на март 2016 г. Натрупаните от началото на 2017 г. разходи
за обезценка по кредити и вземания възлизат на 125 млн. лв. (при 175 млн. лв. година по-рано). Тоест банките са спестили 50 млн. лева от обезценки и въпреки това печалбата им намалява повече, отколкото е намалението на нетния приход от лихви и такси.
Отговорът се крие в приходите и разходите от финансови активи, оперативните разходи и вероятно ефекти от продажбата на вземания.
На ниво банкова система забелязваме положителен резултат от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, докато през първото тримесечие на миналата година имаше загуба по това перо (подобрението само по това перо е 61 млн. лева). В същото време обаче печалбите на банките от курсови разлики са се понижили с 50 млн. лева. И за двете е налице сериозно влияние на най-голямата банка – Уникредит Булбанк.
Голямата разлика идва от другите оперативни приходи и разходи. Приходите от дейността са намалели чувствително, докато другите оперативни разходи* са се увеличили до 137 млн. лв. Комбинираният ефект от двете върху финансовия резултат на банките е намаление със 76 млн. лева.
До голяма степен това идва от Уникредит Булбанк, чиято печалба се съкращава двойно (от 73 млн. лв. на 34 млн. лева) главно в резултат на отчетени други оперативни разходи от над 58 млн. лева (увеличение с 26 млн. лв. спрямо 2016 г.). Тя показва и голямо понижение на печалбите от форекс, което обаче е съпроводено с намаление на загубите от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, така че резултът върху печалбите се неутрализира.

В резултат на това Банка ДСК се утвърждава като най-печелившата банка. Прави впечатление силният ръст на печалбата на Юробанк, която почти достига тази на Булбанк, както и на ЦКБ и особено на Пиреос. Главно в резултат на обратно интегриране на обезценки банката с гръцки собственик излиза от загуба на печалба.

Резултати за първо тримесечие

Резултати за първо тримесечие

* Тези разходи съгласно Приложение V на Регламента за отчетността включват корекции на справедливата стойност на активи (включително метали), оценени по модела на справедливата стойност; приходи от наем и преки разходи за дейността, свързани с инвестиционен имот; разходи по оперативен лизинг, несвързан с инвестиционен имот.