избор

Повечето нови висшисти работят на позиции, за които се изисква средно образование, а Икономиката е една от най-девалвиращите специалности, преподавани в университетите. Лекари, инженери и програмисти са най-търсените професии. Обявеното днес трето издание на Рейтинговата система съдържа и някои изненади сред водещите ВУЗ.

То показва наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от избраната специалност и това в кой университет е завършена.

Почти 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната. Делът на безработните сред завършилите е 4,15%, а средният им осигурителен доход е близо 868 лева. По-малко от половината (46%) наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите в професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. Студентите в тези направления, наред със студентите по Право, имат и най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование (над 5,30).

Сред завършилите най-масовото професионално направление Икономика (с над 60 хиляди студенти) безработицата достига 4,5%, делът на заемащите позиции, за които се изисква висше образование е 37%, а средният осигурителен доход е 871 лева.

ВУЗСреден месечен осигурителен доход над 1000 лева имат завършилите 10 професионални направления, сред които Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Математика, Обществено здраве, Медицина, Комуникационна и компютърна техника, Политически науки, Металургия, Електротехника, Електроника и автоматика.

Най-добре са завършилите Информатика в Софийския университет, показва класацията (графика, кликни за увеличение).

В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Информационната система на Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Както и в предходните две издания, системата съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и предоставя възможност за изработване на собствени класации според индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители. Стандартизираните класации за 2013 година показват, че 20 различни висши училища имат водещи или ексклузивни позиции в поне едно от съществуващите 52 професионални направления.

С лидерски позиции в 18 професионални направления е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Медицинският университет – София и Техническият университет – София имат водещи позиции в класациите по 5 професионални направления, Химикотехнологичният и металургичен университет – София води в 4 класации, Американският университет в България в 3, а Тракийският университет – Стара Загора, Лесотехническият университет и Академията на МВР оглавяват по 2 класации.
ВУЗИзненада е Академията на МВР, която е водеща по архитектура и строителство (тук са специалностите Пожарна и аварийна безопасност и Кризисен мениджмънт), а Транспортното училище изпреварва старите икономически ВУЗ във Варна и Свищов като източник на кадри за икономиката. Правят впечатление и ниските оценки на водещите университети в някои направления, например, хранителни технологии и машинно инженерство.

С най-висока прогноза за недостиг на кадри е медицината. Престижната някога специалност Право е в дъното.

Най-голяма е безработицата сред завършилите религия и теология, педагогически специалност, биология и история. Практически всички, които завършват медицина и подобни специалности, както и военни дело си намират работа. С добра реализация са още завършилите физика,  транспорт, както и изкуствата.

[textblock style=”1″]Водещи университети по някои направления

ИКОНОМИКА
Американски университет в България – бакалавър 65
Софийски университет “Св. Климент Охридски”-  бакалавър, магистър 63
Университет за национално и световно стопанство – професионален бакалавър, бакалавър, магистър 61

ПРАВО
Софийски университет “Св. Климент Охридски” -магистър 62
Университет за национално и световно стопанство – София – магистър 57
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – магистър, доктор 53

ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
Софийски университет “Св. Климент Охридски”  -бакалавър, магистър 71
Американски университет в България  – бакалавър 63
Нов български университет – бакалавър, магистър 62
•    ТУ не е представен в това направление

КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Технически университет- София – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор 70
Технически университет – Варна –  бакалавър, магистър 59
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – бакалавър, магистър, доктор 57

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА
Химикотехнологичен и металургичен университет- бакалавър, магистър, доктор 66
Технически университет – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор 64
Национален военен университет “Васил Левски” – Велико  Търново – бакалавър, магистър 57

ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
Технически университет – София – бакалавър, магистър, доктор 64
Химикотехнологичен и металургичен университет-бакалавър, магистър, доктор 61
Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски” – бакалавър, магистър 56

МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
Технически университет – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор 59
Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски” – бакалавър, магистър 58
Русенски университет “Ангел Кънчев” – бакалавър, магистър 54

ТУРИЗЪМ
Софийски университет “Св. Климент Охридски” – бакалавър, магистър 51
Икономически университет – Варна -професионален бакалавър, бакалавър, магистър 48
Нов български университет – бакалавър, магистър 46

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Университет по хранителни технологии – Пловдив – бакалавър, магистър 56
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Разград – бакалавър 42
Тракийски университет – бакалавър 41

ХИМИЧНИ НАУКИ
Химикотехнологичен и металургичен университет-София – бакалавър, магистър, доктор 62
Университет “Професор д-р Асен Златаров” – Бургас – бакалавър, магистър 54
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Разград – бакалавър 42

ТРАНСПОРТ
Технически университет – София – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор 61
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – бакалавър, магистър 55
Русенски университет “Ангел Кънчев” – бакалавър, магистър 54

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
Академия на министерството на вътрешните работи – бакалавър, магистър 61
Университет по архитектура, строителство и геодезия – бакалавър, магистър 61
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – бакалавър, магистър, доктор 54

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Американски университет в България – бакалавър, магистър 63
Софийски университет “Св. Климент Охридски” – бакалавър, магистър 61
Технически университет – София – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор 58[/textblock]