топлофикация

Преработващата промишленост отчете най-голям ръст на годишна база от началото на годината, но данните за строителството през май показват спад. Въпреки това текущите данни на НСИ са важни, защото конюнктурните анкети през юни показаха известни колебания.

През май 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.4% в сравнение с април 2015 година. През май 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.9% спрямо съответния месец на 2014 година.
Най-голям годишен ръст има в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.6%. Но на месечна база (въпреки сезоннотот изглаждане) е отчетено намаление – с 1.8%.

Ясно се вижда, че с най-голям ръст са експортноориентираните отрасли на преработващата промишленост, като производството на машини, автомобили, превозни средства (вкл. велосипеди), електрически съоръжения и метални изделия. В същото време производството на облекло и на химически изделия показват силен спад спрямо същия месец на миналата година.

Оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец. На годишна база също е налице скромен ръст – с 0.8 на сто. И в двата разреза най-големият принос е на търговията с горива. На годишна база тя е нараснала със 7%, като трябва да се има предвид, че данните са по съпоставими цени.
Също със 7% на годишна база нарастват и онлайн продажбите, но това вече е далеч от двуцифрените темпове, отчитани до тази година.

Строителството обаче е с 3.3% под равнището от предходния месец. През май 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.0%. На годишна база намалението на строителната продукция през май 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 14.0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 1.3%. На месечна база обаче спадът е заради инженерното строителство.