Около 47% от българите могат да се причислят към средната класа и този дял намалява, показва изследване на Стоян Панчев от Института по пазарна икономика. Получените резултати проследяват развитието на средната по доходи класа от 2005 г. до 2010 г. По-конкретно, изследването показва, че около 3,5 милиона българи  живеят в домакинства със средни доходи към 2010 г.

Хората, живеещи в домакинства със средни доходи, са 46,9% от цялото население, тези с ниски доходи са 43,4%, а тези с високи доходи  – 9,7%. Пет години по-рано повече от половината българи са се отнасяли към средната класа.

Броят на хората, които могат да се считат за средна класа, е намалял с около 200 000 души в периода от 2005 до 2010 г. Средната по доходи класа в България забогатява по време на икономическия бум. До 2009 г. има увеличение на доходите на средната класа – медианният нетен изравнен доход нараства от 1348 евро през 2005 г. на 3017 евро през 2009 г. Все пак тя не губи голяма част от доходите си в първите години от кризата , като доходите падат до 2901 евро през 2010 г. Няма по-нови данни, а би било интересно.

За да може едно примерно четиричленно семейство от двама възрастни и две деца да се счита за част от средната по доходи класа, то неговият общ месечен доход трябва да се равнява на около 2400 лв. (към 2010 г.).

Броят на хората, живеещи в домакинства с високи доходи, се увеличава за периода на изследване (2005 г. – 2010г.) с около 2% за сметка на средната по доходи класа.

Тези резултати допълват скорошни данни на Евростат, според които доходите на най-бедните са намалели с 10.2%, а на богатите – с 2.7%.

Изследването дискутира и политическата роля на средната класа. По-конкретно авторът аргументира необходимостта от наличие на независима група от хора, които да защитават либералната демокрация, без да целят облагодетелстване чрез политическия процес. Разгледани са и случаите, в които средната класа може да влияе негативно на демократичния процес, а именно – когато благосъстоянието на нейните членове зависи от преразпределението на публични ресурси.[fb_button]