Съдия

Депутати от различни парламентарни групи, начело с Данаил Кирилов, внесоха проект за промени в ГПК, насочени към регулиране на частните арбитражи.

През последната година зачестиха случаите на хора осъдени от тези частни съдилища, в които често заседават хора, които не са юристи, но чиито решения водят до изпълнителни дела срещу длъжници. До техните услуги обикновено прибягват монополистите, както и колекторските фирми.
Тези съдилища провараздават често без да има арбитражна клауза в договорите им, като понякога издават изпълнителен лист за погасени по давност дългове.

Често хората не са уведомени по съответния ред, че срещу тях е заведено дело, а отсъствието им се приема за съгласие с компетенетността на арбитража, въпреки че липсва арбитражно споразумения. Решенията се постановяват въз основа на доказателства, представени само от едната страна и дори без доказателства.

В България има 45 такива съдилища, като тяхното създаване е допустимо въз основа на стара, но изглежда преоткрита наскоро клауза от Закона за международния търговски арбитраж. Монополистите масово въведоха арбитражна клауза в типовите си договори, някои дори са създали собствени арбитражи.
Само едно от тези съдилища през миналата година е издало присъди по 100 000 дела.

Предложението на депутатите е арбитражните дела да не се водят срещу граждани. Законът за международния търговски арбитраж би следвало да регулира отношенията между търговци, е записано в мотивите.

Предлага се изключване изключване на потребителските спорове от обхвата на арбитража, освен ако страните не са се съгласили писмено и то след началото на спора.
Предвижда се още въвеждане на правила и регистър за арбитражните съдилища, изисквания към арбитрите (висше образование и 10 г. професионален стаж) и контрол върху дейността им. Въвежда се задължение всеки арбитражен съд да води архив (изглежда досега е нямало).