100 дни преди Великобритания да напусне ЕС, Европейската комисия публикува план за действие в случай на Брекзит без споразумение. До това се стига след отлагането на гласуването на споразумението в британския парламент, договорено между ЕС и Обединеното кралство на 25 ноември 2018 г., на фона на все по-големи спорове в британското общество за напускането.

Проължаващата несигурност накара Европейският съвет преди седмица да поиска готовност за всички сценарии. Европейската комисия започна прилагането на своя план за действие при липса на споразумение, както е посочено в нейното второ съобщение относно готовността за Брекзит от 13 ноември 2018 г.

Пакетът включва 14 мерки в области, в които липсата на споразумение ще доведе до значителни сътресения за гражданите и предприятията в ЕС-27. Сред тези области са финансовите услуги, въздушният транспорт, митниците и политиката в областта на климата. Необходимите извънредни мерки ще започнат да се прилагат на 30 март 2019 г.

Комисията посочва, че тези мерки не могат да смекчат цялостното въздействие на сценарий без постигнато споразумение, не компенсират по какъвто и да е начин липсата на готовност сред заинтересованите страни и не дублират пълните ползи от членството в ЕС или условията на преходния период, както е предвидено в споразумението за оттегляне. Те са ограничени до конкретни области, в които е абсолютно необходимо да се защитят жизненоважните интереси на ЕС и не е достатъчно наличието само на мерки за готовност. По правило те ще са с временен характер, с ограничен обхват и приети едностранно от ЕС. Възможни са и допълнителни действия

Фокус: право на оставане и координация в областта на социалната сигурност

Държавите членки се приканват да възприемат либерален подход по отношение на правата на гражданите на Великобритания в ЕС, при условие че Обединеното кралство подходи по същия начин.

По-конкретно, държавите от ЕС следва да предприемат мерки, за да гарантират, че гражданите на Обединеното кралство, които пребивават законно в ЕС към датата на оттеглянето, ще продължат да бъдат смятани за законно пребиваващи. Ще бъде предоставян временен статут на пребиваване. Комисията вече прие предложение за регламент за освобождаване на лицата с националност на Обединеното кралство от визови изисквания, при условие че гражданите на ЕС също бъдат освободени от изискване за притежаване на виза за Обединеното кралство.

Що се отнася до координацията на социалната сигурност, Комисията смята, че е необходимо държавите от ЕС да предприемат всички възможни стъпки за осигуряване на правна сигурност и защита на правата, придобити от гражданите на ЕС-27 и Обединеното кралство, които са упражнили правото си на свободно движение преди 30 март 2019 г.

Регулиране на конкретни сектори

Финансови услуги

Комисията установи, че са необходими само ограничен брой извънредни мерки за запазване на финансовата стабилност в ЕС-27.

За целта днес Комисията прие следните актове:

 • временно и условно решение за еквивалентност за фиксиран, ограничен период от 12 месеца, за да се гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на централния клиринг на деривати;
 • временно и условно решение за еквивалентност за фиксиран, ограничен период от 24 месеца, за да се гарантира, че няма да има смущения по отношение на услугите на централни депозитари за операторите от ЕС, които понастоящем използват оператори от Обединеното кралство;
 • два делегирани регламента за фиксиран период от 12 месеца, улесняващи новацията на определени договори за извънборсови деривати, при която договорите се прехвърлят от Обединеното кралство към контрагенти в ЕС-27.

Транспорт

Днес Комисията прие две мерки, чрез които ще се избегне пълното прекъсване на въздушното движение между ЕС и Обединеното кралство в случай на липса на споразумение. С тези мерки ще се осигури само основна свързаност и с тях по никакъв начин не се дублират значителните предимства на участието в инициативата „Единно европейско небе“. Те ще бъдат приложени, ако Обединеното кралство предостави еквивалентни права на въздушните превозвачи от ЕС и гарантира условия на лоялна конкуренция.

 • предложение за регламент за временно гарантиране (за 12 месеца) на предоставянето на определени въздухоплавателни услуги между Обединеното кралство и ЕС;
 • предложение за регламент за временно удължаване (с 9 месеца) на валидността на определени лицензи в областта на авиационната безопасност.

Комисията също така прие предложение за регламент, с който да се позволи на операторите от Обединеното кралство временно (9 месеца) да извършват превоз на стоки в ЕС, при условие че Обединеното кралство предостави същите права на автомобилните превозвачи на товари от ЕС и при наличие на условия на лоялна конкуренция.

Митници и износ на стоки

При Брексит без споразумение цялото законодателство на ЕС относно вноса и износа на стоки ще се прилага по отношение на стоките, които се придвижват между ЕС и Обединеното кралство. Днес Комисията прие следните технически мерки:

 • делегиран регламент за включване на моретата около Обединеното кралство в разпоредбите относно сроковете, в които трябва да се подават обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване преди напускането или влизането в митническата територия на Съюза.
 • предложение за регламент за добавяне на Обединеното кралство към списъка на държавите с валидно за цялата територия на ЕС общо разрешение за износ на изделия с двойна употреба.

В същото време е от съществено значение държавите членки да предприемат всички необходими стъпки, за да могат да прилагат Митническия кодекс на Съюза и съответните правила за косвеното данъчно облагане по отношение на Обединеното кралство.

Политика на ЕС в областта на климата

Днес Комисията прие следните актове в областта на законодателството на ЕС относно климата, за да се гарантира, че при сценарий без споразумение няма да бъдат засегнати функционирането и екологосъобразността на схемата за търговия с емисии:

 • решение на Комисията за временно прекратяване за Обединеното кралство на безплатното разпределяне на квоти за емисии, продажбите на квоти чрез търг и обмена на международни кредити, считано от 1 януари 2019 г.;
 • решение за изпълнение, позволяващо предоставянето на подходяща годишна квота на предприятията от Обединеното кралство за достъп до пазара на ЕС-27 (до 31 декември 2020 г.);
 • регламент за изпълнение, с който се гарантира, че при докладването от страна на предприятията се прави разграничение между пазара на ЕС и пазара на Обединеното кралство, за да се осигури възможност за правилно разпределяне на квотите в бъдеще.

 

Програма PEACE

Днес Комисията потвърди ангажимента си за осигуряване на условия настоящите програми между граничните графства на Ирландия и Северна Ирландия да продължат при всички сценарии. Предвид важността на програма PEACE в Северна Ирландия, днес Комисията представи предложение за регламент за продължаване на програмата до края на 2020 г. в случай на сценарий без постигнато споразумение. Що се отнася до периода след 2020 г. Комисията вече предложи, като част от предложенията за следващата многогодишна финансова рамка, да продължи и да се засили трансграничната подкрепа за мир и помирение в граничните графства на Ирландия и Северна Ирландия.

Друго

Комисията също така прие делегиран регламент относно посочването на Обединеното кралство в статистиката за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

 Следващи стъпки

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да осигурят приемането на предложените законодателни актове, така че те да са в сила към 29 март 2019 г. Комисията също така обръща внимание на Европейския парламент и Съвета, че е важно делегираните актове да влязат в сила възможно най-бързо. За делегираните актове обикновено срокът за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета е от два до три месеца (два месеца за делегирания регламент за обобщените декларации и предварителните декларации за заминаване, три месеца за делегирания регламент относно посочването на Обединеното кралство в статистиката на ЕС, максимум три месеца за делегираните регламенти относно някои видове договори, включително договорите за извънборсови деривати.) За повече информация относно минималните срокове за приемане на такива правни актове вижте приложение 5 в следния документ. Делегираните актове могат да влязат в сила по-рано, ако Европейският парламент и Съветът информират Комисията преди края на срока за контрол, че нямат възражения срещу актовете.

Контекст

На 14 ноември 2018 г. преговарящите от Комисията и Обединеното кралство се договориха относно условията на споразумението за оттегляне. На 22 ноември 2018 г. Комисията одобри завършеното споразумение за оттегляне. На 25 ноември 2018 г. Европейският съвет (член 50) одобри споразумението за оттегляне и прикани Комисията, Европейския парламент и Съвета да предприемат необходимите мерки, за да може споразумението да влезе в сила на 30 март 2019 г. и да се осъществи организирано оттегляне.

На 5 декември 2018 г. Комисията прие две предложения за решения на Съвета относно подписването и сключването на споразумението за оттегляне. За да влезе в сила споразумението Съветът трябва да разреши подписването на текста от името на Съюза и след това Европейският парламент трябва да даде своето съгласие преди сключването му от Съвета. Споразумението за оттегляне ще трябва да бъде ратифицирано от Обединеното кралство в съответствие с неговите конституционни изисквания.

Ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията. Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., независимо от предвидения сценарий, изборът на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз ще предизвика значителни сътресения.

Поради това заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два основни възможни сценария:

 • Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага във и спрямо Обединеното кралство на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца.
 • Ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и правото на ЕС ще престане да се прилага във и спрямо Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Това е известно като сценарий „без споразумение“ или сценарий за рязко отделяне.