Новият закон за мерките срещу изпиране на пари

19 септември 2018, 9 часа

Начало
На 31 март влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, който отразява изискванията на Четвъртата директива.

За да отговорим на многобройните въпроси, които предизвиква той, организираме конференцията с участието на лектори от ДАНС и ДЕЛОЙТ.

Тя ще се проведе в Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала Изток.

Форумът е насочен към представители на финансови институции, счетоводни къщи, одитори и др. задължени лица по чл. 4 от ЗМИП.

Лекторите са представители на дирекция Финансово разузнаване на ДАНС и „Делойт”.

Конференцията ще засегне теми като:

– Регистър на действителните собственици;
– Извършване на комплексна проверка;
– Пресечни точки между AML и GDPR.

Встъпителната лекция на тема „Новите изисквания за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма” ще бъде изнесена от представител на ДАНС. Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС оказва безвъзмездна методическа помощ. Лекторите не получават заплащане. Предвидени са отговори на въпроси.

Програмата ще намерите тук.

Последните останали места в задната половина на залата се продават на намалена цена от 79 лева.

Цената включва: 4 часа лекции, материали за писане, кафе-пауза, сертификат.

Плащането се извършва само чрез банков трансфер по сметка на организатора (Банка ДСК, BG80STSA93000025197310). Формата за регистрация служи за администриране на заявките. При затруднения с попълването на заявка за регистрация, моля, пишете на office @ economix.bg . Не е необходимо плащане чрез сайта.

Регистрация
89 лв.

Регистрация
За закона

Законът въвежда изисквания за извършване на оценка на риска от задължените лица и документиране на тази оценка, която подлежи на актуализация. Необходимо е да се определя рисковия профил на клиента и на деловото взаимоотношение с него. Базите данни следва да се поддържат актуални.

Банките, застрахователите, одиторите, нотариусите и др. задължени лица, трябва да актуализират вътрешните си правила. Те съдържат критерии за разпознаване на съмнителни операции и клиенти, система за оценка на риска, събиране и управление на информация и т.н. Освен това задължените лица следва да разработят механизми за контрол и процедури за ограничаване и управление на рисковете от изпиране на пари.

На сайта на САД ФР на ДАНС се посочени примерни критерии, по които да се определи риска – например, демонстрация на стандарт на живот, не съответстващ на доходите, молба за умишлено нагласяване на конкретни финансови показатели, с оглед последващото участие в конкурс или кандидатстване за финансиране по европроект.

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

  • комплексна проверка на клиентите;
  •  събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
  • съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
  • оценка на риска от изпиране на пари;
  • разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; разкриване на друга информация;
  • контрол върху дейността на задължените субекти;
  • обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

Съществена новост е комплексната проверка, която включва:  идентифициране на клиенти и на действителния собственик и проверка на тяхната идентификация;  събиране на информация, вкл. за характера на деловите взаимоотношения; изясняване на произхода на средствата; текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките.

В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията трябва да осигури възможност за вписване на данните за действителен собственик. Лицата заявяват за вписване тези данни в срок до 1 февруари 2019 г.

Правителството трябва да приеме правилника за прилагане на закона до септември. След това тече четиримесечен срок, в който задължените лица трябва да променят вътрешните си правила в съответствие със закона

БИЗНЕС ТЕМА са конференции и семинари, организирани от Медийна лаборатория ЕООД. Организаторът не събира лични данни за физически лица-участници, освен когато заявката е от името на физическо лице, когато лицето желае предварително отпечатване на сертификат или когато се представя имейл адрес, чрез който може да се идентифицира лицето.В този случай лицата ще бъдат помолени да попълнят уведомление за обработване на личните данни по време на събитието.

Медийна лаборатория ЕООД не разкрива данните на физическите лица-участници на други лица по никакъв повод. Информация за фирмите-участници ще бъде представена на лекторите. За повече информация се запознайте с нашите правила и политиката за защита на лични данни.