Корпоративна

Временната бюджетна комисия одобри актуализация на държавния бюджет за 2014 г. С промени в преходните и заключителните разпоредби на закона за депутатите от временната комисия по бюджет и финанси дадоха възможност за отмяна на прихващания между кредити и депозити в КТБ.

Правото на преценка, както и досега е на синдика, който ще бъде назначен, след като делото за несъстоятелност на КТБ бъде възобновено, вероятно след лятото на 2015 г.
Промяната, гласувана единодушно, е в чл. 59, ал. 5 от Закона за банкова несъстоятелност и гласи:
“Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката:
1. след началната дата на неплатежоспособността,
2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 , ако тази дата предшества датата по т. 1.
Създава се нова алинея, според която:
„(6) В случаите по ал. 5 действието на прихващането се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл. 104. При продажба на банката като предприятие прихващането има действие след одобряване на сделката от съда по чл. 91, ал. 3.“

Към 30 октомври цесиите (прехвърляне на депозити) са на стойност близо 1.2 млрд. лева, а заявените прихващания са почти 800 млн. лева. Въпреки че квесторите отричат те да се осчетоводени, в медиите започнаха да се появяват документи, според които някои сделки са признати, включително на една от одиторките, изготвили доклада за оценка на активите на банката.