ЕК, ЕС

Европейската комисия разкритикува България за обществените поръчки и борбата с бедността в препоръки, които се публикуват като отговор на Националната програма за реформи и Конвергентната програма. Тя настоява правителството да гарантира минималния доход на нуждаещите си чрез по-добро насочване на социалните помощи, като в същото време намали бюджетния дефицит два пъти по-бързо.

Посочва се бавният напредък в електронните поръчки и корупцията. Освен това комисията не е доволна от напредъка в административната реформа и реформата в сферата на иновациите и научните изследвания, както и в енергетиката.

За 2016 г. е отпаднала частта от препоръката от 2015 г. в областта на реформата на законодателната рамка на училищното образование, предвид оценката на ЕК от Националния доклад за България за 2016 г. за постигнат напредък.

Докладът е особено критичен по отношение на включването на циганското население в работната сила, както и по разпределянето на социалните помощи. Последните не достигат до всички нуждаещи се и не осигуряват минимален доход до границата на бедност. За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход. Той е 65 лева и достига до много малко хора – например, самотни възрастни хора.

Посочва се, че ограниченото сътрудничество между различните социални агенции е голяма пречка, въпреки пилотния проект за съвместни услуги като спонсорирана заетост от Агенцията по заетостта и Агенцията за социална помощ, който приключва тази година

Минималната работна заплата нарасна значително след 2011 г., но липсата на обективни критерии създава несигурност. Като проблем се посочва и достъпът до здравна помощ.

Интеграцията на ромското население и реформата на социалната политика е изведено като една от четирите препоръки, които Комисиятята отправя към България.

На второ място, тя настоява да приключат стрес тестовете и прегледа на качеството на активите на банките, пенсионните фондове и застрахователите до края на годината.

В областта на фискалната политика Комисията препоръчва на правителството да продължи усилията за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от  БВП през 2016 и 2017 г. Правителството предвижда да постигне 1% структурен дефицит през 2017 г.

Друга препоръка е за подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране. Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им.