Съдържание на ДВ от 2 април:

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията
Определя правила за заплатите и бонусите на ръководни кадри в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип, получили лиценз за извършване на дейност по реда съответно на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, както и за публични дружества.
Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.
С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от време, определен в политиката за възнагражденията, но не по-кратък от 3 години. Това се отнася както за публични дружества, така и за институции от небанковия финансов сектор, ако годишната премия е в размер повече от една трета от брутното годишно възнаграждение. Ако бонусът е получен въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни, той се връща.
Когато публичните дружества предоставят променливи възнаграждения под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на управителния и контролния орган се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им. Решението за възнаграждения в акции трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите
Обезщетението при напускане за шефове на публични дружества не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. За дружествата от небанковия финансов сектор тази разпоредба е по-пожелателна.

Още:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. на МЗ за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3731 от 19 март 2013 г. по административно дело № 3360 от 2013 г., с което се отменят две разпоредби, ограничаващи финансирането на индивидуални практики за извънболнична специализирана психиатрична помощ поради забраната за диспансеризация на психично болни лица в тези извънболнични лечебни заведения и съответно за получаване на финансиране за това