Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, предвижда новата наредба за самоосигуряващите се, публикувана днес. Българите, работещи в чужбина, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2013 г., но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2013 г.

Още в В Държавен вестник:
Министерски съвет
Постановление № 75 от 29 март 2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Постановление № 76 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
Постановление № 77 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
Постановление № 78 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
Постановление № 80 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския
Постановление № 81 от 29 март 2013 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Министерство на здравеопазването
Наредба за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката