бумаги

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в ДОПК, който съдържа две важни промени – по отношение на стоките с висок фискален риск и трансферното ценообразуване.

Въвежда се изискване за предварително деклариране на превозите на стоки с висок фискален риск. Това са различни храни и суровини. В момента случаите, при които се пристъпва към предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител и/или от орган по приходите са регламентирани в чл. 121а, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2 от ДОПК и най-общо се отнасят за констатирани нарушения и несъответствия.

С промените се въвежда изискване доставчикът или продавачът на стока с висок фискален риск предварително да декларира данни за всеки отделен превоз на стока преди започване на превоза с транспортно средство, но не по-рано от 7 дни преди деня на започването на превоза, и получателят или купувачът да потвърждава получаването на стоката след пристигането ѝ. Когато превозът започва на територията на страна от ЕС или става дума за внос от трета страна, задължението за предварително деклариране е на получателя или вносителя, който е задължен и за потвърждението. Когато става дума за износ, доставчикът освен че го обявява 7 дни предварително, потвърждава и изпращането на стоката.
Изискването се отнася за превоз на стоки, осъществяван с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превоз:
– за крайно потребление;
– между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
– когато стоките по отделните доставки към лица в страната са с тегло до 300 кг и стойност по фактура до 3000 лв. без данък върху добавената стойност;
– на течни горива, за които са спазени изискванията за подаване на информация по реда на чл. 118, ал. 10 и 11 от ЗДДС (за тях се изисква предаване на предварителна информация).
Предварително деклариране няма да има, ако стоките се превозват само с жп, воден или въздушен превоз.

НАП ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. При установени несъответствия между декларираното и установения вид и количество на стоката, ще се налагат предварителни обезпечения или изземване на стоката.

В оценката за въздействие се отбелязва, че през 2016 г. на 973 задължени лица са наложени 1459 обезпечения; през 2017 г. са наложени 1477 обезпечения на 852 задължени лица. Относителният дял на броя лица с наложени обезпечителни мерки спрямо общия брой проверени лица за 2016 г. е 32 %, съответно за 2017 г. – 22 %.

Документацията за трансферно ценообразуване става задължителна за над 6000 дружества, ако извършват сделки със свързани лица. Толкова са дружествата, които надхвърлят праговете, предвидени в проекта – балансова стойност на активите над 8 млн. лв. и нетни приходи от продажби над 16 млн. лв. към 31 декември на предходната година. Става дума за документация, с което се доказва, че търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица (контролирани сделки), се извършват при условия, които биха били установени и между независими лица при съпоставими обстоятелства. Това става чрез изготвяне на местно и обобщено досие. Последното се отнася за предприятия, част от многонационална група и се изготвя от майката или друго лице от групата.
Местно досие се изготвя при надхвърляне на следните прагове за конкретните категории сделки (без ДДС):
– при сделки с предмет предоставяне на услуги – 200 000 лева;
– при сделки с предмет разпореждане с или предоставяне на нематериални блага – 200 000 лева;
– при сделки с финансови активи – 200 000 лева,
както и когато общият размер на получените, съответно предоставените заеми надвишава 2 000 000 лева или общият размер на начислените лихви и другите, свързани със заемите, приходи или разходи превишава 100 000 лева.
Не се изготвя местно досие за контролирани сделки с физически лица (освен ЕТ), например, за заем от собственика.
Увеличава се прагът за свързаност, породена от притежание на дялове или акции, от 5% на 25%, с което допълнително се ограничава кръгът на сделките, които трябва да се документират.

Местното досие съдържа изключително подробна информация за съответните лица и контролираните сделки, която не се изчерпва с неговите отчети, методите за определяне на пазарните цени, описание на избраните съпоставими сделки между независими лица и ценова информация. Включват се още описание на бизнес стратегията, органиграма, информация за основни конкуренти, договорите със свързани лица и др.

Липсата на местно досие е основание за налагане на глоба в размер на 0.5-1% от общата стойност на сделките. Досието се изготвя ежегодно до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася. При липса на значими промени информацията за съпоставими независими сделки и/или лица за се обновява на три години.

Мерките, свързани с трансферното ценообразуане са част от Плана за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според мотивите на МФ, сега законодателството не съдържа специални правила, които да регулират информацията, която следва да се предоставя за целите на определяне на пазарните цени, когато осъществяват сделки със свързани лица. Разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ДОПК единствено задължава лицата да доказват съответствието на техните цени с пазарните, но не е указано по какъв начин да стане това и каква информация би била необходима за тази цел.

Във връзка с решение на СЕС, се предлага отмяна на т. 3 в чл. 175, ал. 2 от ДОПК, съгласно която от датата на изтичането на срока за внасянето на данъци, подлежащи на удържане при източника, на чуждестранно лице, до деня, когато чуждестранното лице докаже наличието на основание за прилагане на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане.
За сметка на това се въвежда санкция за неправилно прилагане на СИДДО. Лицата, които на основание СИДДО не внесат или внесат в по-малък размер данък съгласно ЗКПО или ЗДДФЛ в установения срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер на 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лева. Мярката глоба вместо лихва е спорна и представлява опит за заобикаляне не решението на СЕС.

Други промени:

Променя се последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране и правилата на погасителната давност по отношение на предявените в производство по несъстоятелност публични вземания. В първия случай целта е данъкоплатецът да не избира първо погасяването на по-новите задължения за сметка на тези, чиято давност предстои да изтече. Предвижда се 10-годишният абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено, да не се прилага по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания.

Предвижда се размер на несеквестируемите доходи на длъжниците в производството по принудително изпълнение, осигуряващ минимален стандарт на живот, като се търси съответствие с ГПК.

Уеднаквява се прагът за подаване на отчети по държави от многонационални групи предприятия, независимо от това дали крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели на Република България или на друга държава или юрисдикция.

Въвеждат се нови санкции, свързани със задължението и сроковете за съхраняване на информация от използван софтуер в търговски обект и електронен магазин, с осъществяване на превози на стоки с висок фискален риск, които не са предварително декларирани, както и с изготвяне на документация за трансферно ценообразуване и с доказване на основанията за прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Въвеждат се и нови санкции, свързани с въведените в ЗДДС изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, техните производители и потребители, както и за регистрация на електронни магазини. Според НАП масова практика е всички извършени продажби се отчитат чрез информационните системи, а само част от тях се регистрират чрез фискални устройства.

Предлага се промяна във Валутния закон, с която се дава право на митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер над 30 000 лв. или тяхната равностойност, когато се пътува за трета страна, при получена по служебен път информация за наличието на публични задължения.