кутия

Държавната консолидационна компания започна да превърта милиони левове по начин, който напомня „трансферите“ на пари между дружества – пощенски кутии (техника, използвана при КТБ).

Холдинговото дружество събира държавните дялове на предприятия с широк спектър – от Института по маркетинг и „Ел Би Булгарикум“ до „Кинтекс“, ВМЗ и „Тежко машиностроене“ (в ликвидация). В него периодично биват апортирани дялове и акции на нови дружества, както и недвижими имоти с различно предназначение. Тази експанзия се засили по време на второто правителство на Бойко Борисов, когато държавният холдинг придоби „Авионамс“, част от рухналата империя на собственика на КТБ Цветан Василев. След това холдингът с подкрепата на държавната ББР се включи и в битката за овладяване на „Дунарит“, но не успя в този опит.

Експанзията продължи с нова мощ през тази година. Първо,  в края на миналата година държавата наля бюджетни средства в размер на 120 млн. лева в предприятето „Еко Антрацит„, увеличавайки капитала му. Мотивът за това решение е необходимост от средства за отстраняване на промишлени замърсявания. Дружеството извършва техническа ликидация и рекултивация на мини и хвостохранилища по списък, утвърден от министъра на икономиката. Според отчета му годишните задачи за тази година по ПМС 195/2000 г. и ПМС140/1992 r. са 3.2 милиона лева. През февруари акциите на Еко Антрацит бяха апортирани в ДКК, с което капиталът на последната се увеличи със 120 млн. лева (едно от поредица увеличения, но най-значителното към онзи момент).

Дълго време не беше ясно какво смята да прави малкото дружество с новополучените милиони. В крайна сметка се оказа, че то е просто посредник между държавния бюджет и „Монтажи“ ЕАД, друго държавно предприятие, собственост на ДКК. Както става ясно от съгласуването с Агенцията за обществени поръчки, „Еко Антрацит“ ЕАД е превъзложило цялата дейност по рекултивацията (120 млн. лева с ДДС) на „Монтажи“. Според публикация на Медиапул, става дума за обекти като „Елшица“ (Пазарджишко) и мини „Перник“. Списъкът би трябвало да е по-дълъг, но липсва публична информация за тези обекти.

На сайта на „Еко Антрацит“ е публикувано становище на Агенцията за обществени поръчки, според което е допустимо възлагането на изпълнението на дейности по техническа ликвидация, консервация и рекултивация от „Еко Антрацит“ на „Монтажи“  без да се спазват процедурите по обществени поръчки, тъй като и двете дружества са 100% собственост на ДКК и е приложим чл. 14., ал.1 от ЗОП. Въпросният текст се отнася за спорните „инхаус“ обществени поръчки. ГЕРБ се опита да ги въведе през 2011 г., през 2014 г. подобен текст бе предложен от депутата от ГЕРБ Борислав Гуцанов (а ГЕРБ тогава бе против), но настоящите разпоредби са гласувани през 2016 г. Според ЗОП обществена поръчка не се провежда, когато изпълнителят е предприятие, работещо приоритетно за възложителя и  под негов контрол или ако възложителят и изпълнителят са търговски дружества, осъществяващи дейност в рамките на затворена икономическа група. Второто условие означава, че разнородните компании под контрола на ДКК (както и тези в БЕХ) са изключени от обществените поръчки.

На какво се дължи пренасочването на средствата към „Монтажи“, може да се предполага от отчета на ДКК, където това дружество е едно от малкото, класифицирано като текущ актив. Това е направено, тъй като се предвижда неговата приватизация.

А от отчета на „Еко Антрацит“ става ясно, че 33 млн. лева вече са преведени към „Монтажи“ и се водят като аванс (тоест нямаме приключване на дейностите, а предварително плащане). В баланса на „Монтажи“ обаче не се отчитат задължения по аванси, а задължения към свързани предприятия на стойност 27 млн. лева, тоест по-малко.

Междувременно сумата, директно предоставена от бюджета на ДКК, нарасна. През юли правителството с ПМС 142 задели 500 млн. лева, с които капитализира ДКК, за да извърши последната авариен ремонт на 400 опасни язовира. Със сумата бе увеличен капиталът на ДКК, който вече надхвърля 888 млн. лева. Средствата са били предоставени през август на ДКК. Както става ясно от бюджетната статистика, те са отразени под черта в бюджета (това означава, че не са за сметка на разходите и бюджетния дефицит, а директно се вземат от фискалния резерв, тъй като става дума за вноска в капитала – придобиване на актив).

В отчета на ДКК за деветмесечието няма обяснение за това как ще се харчат държавните милиони. В справката за паричните средства към отчета обаче е посочено, че въпросните 500 млн. лева се водят по набирателна, а не по разплащателна сметка. Това предполага, че ще бъде създадено ново дружество на ДКК. На него вероятно ще бъде възложен ремонта на язовирите – без да се провеждат обществени поръчки.

Правната възможност за това бе създадена с последните изменения на Закона за водите. С него се създаде Държавно предприятие Управление и стопанисване на язовири, което ще се занимава с язовири извън тези на НЕК, Напоителни системи, Земинвест и ВиК операторите. Но в преходните му разпоредби, почти незабелязано (по-точно забелязано само от НЕК) се е промъкнал текст, според който ремонтът на язовири се извършва по възлагане на търговско дружество със 100% държавно участие. Това още неизвестно търговско дружество не е държавното предприятие, за което стана дума и което ще разполага с 47 млн. лева година. Търговското дружество почти сигурно ще е част от ДКК.