Данъци

Собствениците на малки фирми, които са едновременно самонаети лица и мениджъри, по традиция се сблъскват с много трудности при определянето на данъчно-осигурителния им статут. Неяснотите, които с годините не намаляват, ги изправят пред постоянната дилема за това какъв вид осигуряване да изберат, как да попълнят данъчната си декларация, какви възнаграждения или печалби да си признаят. Общо взето, алтернативите са – самоосигуряващо се лице (СОЛ) или договор за управление и контрол (ДУК).

Един от актуалните казуси във връзка с попълването на годишната данъчна декларация за доходите е дали самоосигуряващите се трябва да отчетат полученото възнаграждение за личен труд като доход в Приложение 1 на годишната данъчна декларация.

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) считано от 01.01.2010 г. трудови са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член – кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружницил Такива са и правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия (буква „з”)

Обаче според тези доходи (по буква „и”) не се вземат предвид определяне на основното трудово правоотношение. На основание чл. 49, ал. 8 от ЗДДФЛ така придобитите доходи не се включват при годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, извършвано от работодателя . А спореда чл. 50, ал. 3 и чл. 52, ал. 2 от ЗДДФЛ лицата, придобили доходи от трудови правоотношения по въпросната буква “и”от допълнителните разпоредби, задължително подават годишна данъчна декларация за тези доходи. Но тъй като посочените доходи са дефинирани като доходи от трудови правоотношения, те вече не подлежат на деклариране в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Годишната данъчна основа на самоосигуряващите се лица, извършващи услуги с личен труд се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Приспадат се и авансово внесените осигуровки.

Но за разлика от другите самоосигуряващи се лица и работещите на хонорар, те не приспадат г. нар. нормативно признати разходи.

Друг въпрос е за това дали управителите на търговски дружества, които и са и техни собственици и нямат назначен персонал, трябва да се осигуряват на две основания – като самоосигуряващи се и като управители ( чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО). Повод за това даде новата редакция на тази точка, в сила от 1.1.2013 г. Съгласно новия текст задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са „управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества.“ Промяната е редакционна, предишният вариант се отнасяше до изпълнителите на договори за управление и контрол.

Според адвокати обаче лицата, които управляват дружества, без да имат подписани договори за управление и контрол, в които се уговаря възнаграждение и без да имат изплатено възнаграждение по тях, не следва да внасят осигурителни вноски за тази си дейност, ако са избрали да се осигуряват само като самоосигуряващи се. Те се позовават на чл.6, ал.3, според койти осигурителни вноски „ за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения“. Указание на НАП в този дух съществува от 2010 г. и според него „в случаите, в които по договора не е договорено възнаграждение, осигурителни вноски не се дължат“.

ВАЖНО: На 30 април  изтича и срокът за подаване на Декларация 6 за самоосигуряващите се лица. Вижте още за осигуряването на СОЛ

[fb_button]