НАП

МФ иска двойно обезпечаване на ДДС за горивата

МФ предложи промяна в Закона за ДДС, която въвежда задължение за обезпечаване на евентуални задължения във връзка с търговия с горива по начин, който предполага предплащане или гарантиране на данъка за година напред, и то двойно.

От търговците се изисква освен пари, да представят като обезпечение  държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година  пред  компетентната  териториална  дирекция  на  Националната  агенция  за приходите.

За кого се отнася?

Задължението  за  предоставяне  на  обезпечение  ще  възниква,  когато регистрирано  по  ЗДДС  лице  за  текущия  данъчен  период  е  извършило  облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи  по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните  основи  на  придобиванията  над  25  хил.лв.  или  освобождава  течни  горива  за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над  25 хил. лв.

Режимът ще се прилага по отношение на  търговците  с течни горива,  които са рискови, обосновава се министерството. Според МФ  най-рискови  са  вложителите  в  данъчните складове  (66,3%  от  броя  на  вложителите  в  данъчни  складове  през  2015  г.  се идентифицират  като  рискови  лица),  както  и  лица,  посредници  в  търговията  с  течни горива.

Механизъм

Обезпечението се прави в седемдневен срок преди доставка на стойност над 25 хил. лева   или преди придобиване (внос) над същата стойност. Въпреки че според ал. 2 на чл. 176в прагът от 25 хиляди лева се отнася за текущия данъчен период, според ал. 5 “Обезпечението по ал. 1 се предоставя в 7-дневен срок преди:
1.датата на възникване на данъчното събитие на доставката, данъчната основа,
на която надвиши 25 хил. лв.” (аналогично за придобиванията и освобождаванията).

Това обезпечение е в размер на “20% от  данъчната  основа  на облагаемите  доставки,  придобиванията  или  стойността  на  течните  горива  за предходния данъчен период, но не по-малко от  50  хил. лв.” То важи за година напред. Текстът не е  много ясен, но така, както е написано излиза, че ще обезпечават и доставките, и придобиванията (вноса).

Тоест ако всеки месец внасяте бензин за 25 000 лева и продавате за 40 000 лв. (добавената стойност е 15 000), трябва да обезпечите ДДС в размер на 156 000 лева за следващите 12 месеца. Това надхвърля многократно дължимият ДДС при нормални обстоятелства.

Когато  лицето  не е извършвало облагаеми доставки, вътреобщностно придобиване  или  не  е  освобождавало  течни  горива  за  потребление  на стойност над 25 хил. лв. в предходния данъчен  период,  размерът  на  обезпечението  ще  се  определя  върху  прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаеми доставки/придобивания на течни горива. Но отново няма да е по-малко от 50 хил. лв. Ако настъпят промени и се предполага, че стойността на доставките ще нараства, ще се предоставя допълнително обезпечение, пише в закона.

Предвиденият преходен период е едва един месец.

Предоставянето  на  обезпечение  на  задължения  за  ДДС  сега се  прилага в някои случи на регистрация  при определени хипотези,  предвидени в ЗДДС,  или при възстановяването на данък в ускорен срок.

Предвижда се Националната агенция за  приходите да създаде и  поддържа  електронен  публичен  регистър,  в  който  ще  се  вписват идентификационни  данни  за  лицата,  предоставили  обезпечение,  размерът  на обезпечението и срокът на действие на обезпечението. Това ще даде  сигурност  за  получателите  по  доставки  на  течни  горива,  че  техните доставчици  са  обезпечили  задълженията  си  за  ДДС  и  в  случаите  на  укрит  данък  от доставчик  претенцията  на  държавата  да  не  бъде  насочена  към  получателя  по доставката, смята МФ.

Защо се налага?

Данъчните измами с ДДС са концентрирани в сектор търговия с течни горива, тъй  като  скоростта  на  обращение  на  паричните  средства  в  него  е  висока, пише в мотивите на проекта. Характерен е  24-часовия цикъл  на  реализация  на  стоките  от  доставчик  до  краен  потребител,  което  очевидно затруднява приходните агенции.

Данните  от  изготвения  от  НАП  анализ  на  показват  тенденция на нарастване на щетата  за бюджета от този риск  –  от 55 млн.  лв.  за 2013 г. и  99 млн.  лв.  за 2014 г.,  оценката  за  размера на тази щета за 2015 г. възлиза на 109 млн. лв.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *