данъци

Границата между лично и служебно ползване на активи е тънка

от автор

0 коментара България

Лекторите на Бизнес Брифинг: “Данък Уикенд”, който ще се проведе на 13 януари 2017 г., коментираха в аванс някои от новите моменти в данъчното облагане на активите, ползвани и за лични цели.

У широката общественост се създаде впечатление, че се въвежда нов вид данък, станал по-известен като “данък уикенд”. В действителност бяха издадени няколко указания по приложението на отдавна действащи текстове в Закон за ДДС,  разясняващи как следва да бъде отчитан ДДС върху ползването на служебни активи и услуги от страна на мениджмънта и служителите за техни лични нужди, коментираха Милен Райков,  партньор в “Ърнст и Янг България” и Антон Цонев, Мениджър “Данъци” в “Ърнст и Янг България” специално за „Бизнес Брифинг”. „Основна цел е избягване на необлагане на лично потребление за стоки и услуги, закупени като служебни с ползван ДДС кредит, които в действителност се използват само за лични цели от управители и служители или техни свързани лица. Тази сфера винаги и навсякъде е била проблем в приложението на ДДС, заради тънката граница между лично и служебно в определени моменти”, казаха Райков и Цонев.

Последните изменения на ЗДДС по отношение на “данък уикенд” са насочени към начините за отчитане и документиране на личното ползване, а не към създаване на нов обект на облагане, казват Райков и Цонев. А с промените в ЗКПО се създаде възможност компаниите да изберат да облагат личното ползване с еднократен данък върху разходите, вместо този доход да се облага при получателя, като доход в натура, с личен данък.

Промените в ЗДДС за 2017 г. въвеждат изцяло нов механизъм за данъчно третиране на личното ползване на фирмени активи – пропорционалния данъчен кредит, пояснява данъчният експерт Валентина Василева. Дружествата ще са длъжни да ползват пропорционален данъчен кредит само за тази част от начисления ДДС, която съответства на стопанската им дейност, за имоти, превозни средства и други активи над 5 000 лв., които имат и лично ползване.

ЗКПО (т. нар. “данък натура” – бел. ред.) дава право на избор на база за определяне на личното ползване (например – километри, часове или 50% за превозните средства), какъвто избор не съществува по ЗДДФЛ. В тази връзка фирмите, избрали ЗКПО, ще имат възможност за провеждане на данъчна политика, избирайки една или друга база за определяне на личното ползване. Така например, ако за една фирма съставянето на пътни листа е тежест, то тя, избирайки да прилага 50% база за определяне на личното ползване по ЗКПО ще може да се освободи от ангажимента за документиране (съставяне на пътни листа), обяснява данъчният експерт Димитър Войнов.

Въпреки това остават редица въпроси.

Неяснотите се за прилагането на Закона за ДДС отново ще са свързани с липсата на ясни и точни критерии за разпределение между служебно и лично ползване, казва Василева.
Изцяло нов момент от 2017 г. е и извършването на ежегодни корекции ако активите се ползват както за независимата икономическа дейност, така и за лично ползване.

Данъчната основа на личното ползване, подлежаща на облагане по ЗКПО е по-ясна спрямо тази по ЗДДФЛ, поради изричните разпоредби, разписани в ЗКПО, твърди Димитър Войнов Така например, по отношение на това каква част от стойността на актива да се включи в данъчната основа, ЗКПО изрично регламентира, че това са начислените данъчни амортизации за актива, каквито регламенти в ЗДДФЛ не съществуват, поради което се създават трудности и неясноти при прилагането на ЗДДФЛ в практиката.

При избиране на ЗКПО за облагане на личното ползване, данъкът ще е за сметка на фирмата, докато при избор на ЗДДФЛ данъка ще се удържи от възнаграждението на физическото лице.

Експертите коментираха и най-често срещаните грешки, свързани с отчитането на личното ползване.

Те са са свързани с разликите между ЗДДС и ЗКПО по отношение на какви покупки/разходи се включват в данъчната основа, смята Валентина Василева. Често фирмите се заблуждават, че понеже ЗКПО допуска да не се води пътен лист и да се облагат 50 % от разходите, това е допустимо и за целите на ЗДДС. Това обаче е приложимо само за автомобилите, за които не се ползва данъчен кредит, защото когато се ползва ДДС е необходимо да се доказва с пътни листи използването на автомобила за ДДС-цели.

Често допускана грешка в данъчното третиране по ЗКПО е разбирането, че за всички случаи на лично ползване на фирмени активи може да се приложи ЗКПО, коментира Димитър Войнов. За да може да се приложи ЗКПО, трябва да бъдат изпълнени определените условия в закона. Така например, новият данък по ЗКПО върху личното ползване не може да се приложи, когато:

– активите се използват изцяло за лични нужди;

– активите се използват от собственици, които не упражняват личен труд във фирмата;

– разходите, в които има елемент на лично ползване, не са свързани с актив или персонал.

Недопустимо е за една част от активите, при които има лично ползване, фирмата да прилага данъчно третиране по ЗКПО, а за другите активи да се прилага ЗДДФЛ. Не е вярно и разбирането, че за всички превозни средства в една фирма задължително трябва да се приложи една и съща база за определяне на личното ползване (километри или 50%).

Очакваме все повече компании да предоставят на служителите си възможност за ползване на служебни активи (напр. автомобили), обобщават от „Ърнст и Янг България”. Предоставянето на подобни активи на служителите не би могло да изключи личното ползване. Границата между лично и служебно предназначение е тънка, което създава противоречия и спорове. Ако компаниите въведат разумни вътрешни политики по отношение на отчитането на личното ползване, както и ако то бъде надлежно документирано, не би следвало да се очаква съществен риск от увеличение на данъчните разходи, убедени са експертите на международната компания.

Повече – bbriefing.com

Регистрация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *