Енергия

Финансовите резултати на НЕК и ТЕЦ Марица изток 2 се влошават, а техният собственик БЕХ изчерпва възможностите си да им помага. Под въпрос е дали държавният ТЕЦ може да избегне фалита без държавна помощ, става ясно от отчета му.

На пръв поглед отчетът на БЕХ, който контролира държавните предприятия, за първото полугодие на 2018 г. бележи подобрение. Печалбата се увеличава от 104 до 129 млн. лева.

Но причината за това са увеличените приходи от дивиденти на база печалба от предходната година, като заслугата е главно на АЕЦ Козлодуй.

В същото време губещите дъщерни дружества все повече трупат проблеми. Увеличават се и задълженията им към БЕХ, който служи като кредитор от последна инстанция.
През полугодието предоставените дългосрочни заеми на свързани лица (дъщерни дружества) са нараснали със 100 млн. лева, докато търговските вземания от тях са се увеличили с други 212 млн. лева.
От доклада към отчета става ясно, че и в двата случая става дума за ръст на задълженията на ТЕЦ „Марица изток” 2.
През миналата година в опит да се овладее растящите разходи на централата за квоти парникови газове БЕХ пристъпи към централизирано закупуване на квоти. През първото тримесечие за това са похарчени 203 млн. лева, които са прехвърлени на централата и формално са отчетени като приход, но тъй като ТЕЦ „Марица изток” 2 не може да ги плати, са записани като нов заем (който предстои да бъде разрешен от МЕ). Част от задълженията за квоти от предходна година (70 млн. лева) се оформени като нов петгодишен заем. Нарастват и задълженията за лихви от НЕК, като от отчета става ясно, че задължения на НЕК към БЕХ са разсрочени

Оборотният капитал на БЕХ (с приспадане на постъпленията от емисията, предназначена за изплащане на задълженията му по първия облигационен заем от 500 млн. евро) намалява. Паричните средства са се увеличили от 193 на 833 млн. лева към 30 юни. Но това се дължи на факта, че в края на полугодието холдингът сключи нов облигационен заем на стойност 400 млн. евро, като през юли размерът на емисията бе увеличен със 150 млн. евро. Това ще позволи на БЕХ да погаси падежа на облигации за 500 млн. евро през есента и да изплати дивидент към държавата.

От отчета още става ясно, че е направено изключение и дивидентът от „БЕХ” за държавата е определен на 25% или 29,702 хил. лв. (Съгласно разпореждане на МС от март 2018 г., този дивидент по правило е 50% с изключение на лечебните заведения и ВиК, като срокът за внасяне за холдинга е юли).

Ново кредитиране на дъщерни дружества, покупка на квоти за сметка на БЕХ или преоформяне на задължения на дъщерните дружества, са проблематични. БЕХ вече не е в състояние да трансферира дивидентите, получени от АЕЦ “Козлодуй”, ЕСО и газовите дружества за поддържане на губещи компании, а капацитетът му за нови заеми едва ли е голям, като се има предвид, че холдингът има още една емисия.

ТЕЦ Марица изток 2 влошава драстично финансовия си резултат – от загуба в размер на 36 млн. лв. към 30 юни 2017 г. до 116 млн. лева към 30 юни 2018 г.
Тази загуба и през двата периода е приблизително равна на квотите емисии парникови газове, разходите за които по отчета на ТЕЦ „Марица изток 2” са 115 млн. лв. или над 40% от приходите.
Причина за това е драстичното (трикратно) увеличаване на цената на тези квоти, което се описва и в отчета на БЕХ.
Оперативните приходи на „ТЕЦ Марица изток 2” намаляват от 296.6 на 287.7 млн. лева или с 3%. Основната причина държавната централна да не влоши рязко показателите на финансова автономност са натрупаните резерви (главно преоценъчен резерв), които обуславят високо ниво на собствен капитал въпреки загубите.

В отчета се съдържа директно признание, че държавната централа може да изпадне в неплатежоспособност, особено ако има неблагоприятно развитие по искането за дерогация по отношение на директивата за големите горивни инсталации:

“Дружеството е пряко засегнато от новите изисквания на Европейския съюз, заложени в приетото Парижко споразумение, както и от процесите, свързани с увеличаване дела на чистата енергия и предстоящото обединение на енергийните пазари. Тези обстоятелства са индикатор за наличие на несигурност относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

Този проблем е общ за всички ТЕЦ, като останалите или разчитат основно на продажби на студен резерв (като ТЕЦ “Бобов дол”, който наскоро спря работа) или на дългосрочните си договори по преференциални цени (американските централи).

“При настоящата нормативна уредба в областта на енергетиката „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма възможност да обслужва гореописаните заеми, поради което след настъпването на всеки пореден падеж на вноските по тях ще се увеличава размера на просрочената главница, съответно задължението за лихви за просрочие, които са в размер на ОЛП + 10% годишно”, пише още в отчета. Просрочените заеми (главно към БЕХ) достигат 138 млн. лева. Централата не получи исканата цена за продажба на електроенергия на регулирания пазар от 1 юли (76 лв. на мегаватчас през новия сезон вместо 95 лева), а освен това й беше отказана компенсация за минали периоди в размер на 378 млн. лева.

НЕК излиза на нетна загуба от 74 млн. лева при печалба от 1 млн. лева през същия период на 2017 г. Основната вина за това има увеличението на себестойността на продадената енергията, докато приходите са приблизително без промяна.
Финансовите показатели на дружеството са тревожни. Непокритата загуба от предходни периоди доближава 1.19 млрд. лева.
Само текущите задължения към БЕХ достигат 540 млн. лева, като 361 млн. лева от тях са просрочени. Отделно НЕК има нетекущи задължения към собственика си в размер над 1.8 млрд. лева.

Мини Марица Изток излиза на загуба от 3 млн. лева при печалба от 21 млн. лева през първото полугодие на миналата година. Това се дължи на намаление на приходите и ръст на разходите за заплати
Печалбата на ЕСО намалява от 24 на 7.7 млн. лева при понижение на приходите. Няма данни за „Булгаргаз”.

Има и положителни тенденции.
През първото полугодие “АЕЦ Козлодуй” е произвел с 4.5% повече енергия в натурално изражение. Приходите му нарастват с 29% до 526 млн. лева, а печалбата достига 96 млн. лева.
Печалбата на „Булгартрансгаз” към 30 юни се увеличава от 35 на 47 млн. лева поради ръст на приходите.

Като обобщение, отчетите на държавните дружества показват, че при действащия пазарен модел и с оглед на новите изисквания за чиста енергия, държавната енергетика продължава да трупа загуби. Възможностите на БЕХ да коригира пазарния модел, като чрез невъзвращаеми кредити насочва постъпления, генерирани от АЕЦ (дивиденти) към губещите дружества, се изчерпват. Това създава голяма несигурност за бъдещето на държавната енергетика.