От 1 януари влиза в сила нов МСФО 16 Лизинг, който въвежда промени в отчитането основно при лизингополучателите (такива са и наемателите).

Новият лизингов стандарт отменя класифицирането на лизинга като оперативен и финансов от позиция на лизингополучателя и изисква за всички видове лизинг (с малки изключения) да се признае актив. ЗДДС изисква да се признае доставка на стока, когато фактически се предоставя стока по договор за лизинг или когато сборът от дължимите вноски по лизинга без лихвата, е идентичен с пазарната цена на стоката, а за всички останали видове лизингови договори, ЗДДС изисква да се признае доставка на услуги.

В същото време обаче бе променен ЗКПО, така че разходите за лихви и амортизации няма да се признават за данъчни цели. Ще се признават наемните вноски , тоест приходите и разходите за експлоатационен (оперативен) лизинг, определени съгласно Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“. В тази връзка се предлага да промени Счетоводен стандарт 17. Предложението за промяна на СС 17 е на етап обществено обсъждане. Изисква се отчитането на разходите да е разпределено равномерно на линейна база за целия период на договора, независимо от факта, че сключените договори може да поставят различни условия за плащане на лизинговите вноски (например, временно намаляване на наема).

До какви казуси може да доведе това ще научите по време на Бизнес тема: Данъчно третиране на лизинга на 29 януари. Цената за редовна регистрация е 89 лева за един участник.

Място на провеждане: зала Европа, Новотел София, бул. Цариградско шосе 115Н

Събитието ще засегне и част от многобройните проблеми, свързани с третирането на лизинга по Закона за ДДС.

Програма

8:30-9:00 Регистрация

9:00-10:30 Новият МСФО 16 Лизинг – счетоводни ефекти и третиране по ЗКПО

Лектор: Пламен Донев, Д.Е.С., “Делойт България”

10:30-10:50 Кафе-пауза

10:50-12:20 Данъчно третиране по Закона за ДДС
12:20-12:30 Въпроси

Лектор: адвокат Красен Кискинов, “Таксприм”

Линк за покупка на билети

За лекторите

Пламен Донев e дипломиран експерт счетоводител с над 15 години опит в областта на счетоводството и данъците както в реалния, така и в консултантския сектор.

Пламен е старши мениджър в “Делойт България”  и ръководи практиката по корпоративно и международно данъчно облагане.

 

 

 

 

 

 

Адв. Красен Кискинов е сред водещите специалисти в страната в областта на материалното данъчно право и процес. Професионалният му път започва през 1999 г. като юрисконсулт в данъчната администрация, където разглежда жалби срещу данъчни актове и осъществява процесуално представителство пред съдилищата, и продължава като данъчен консултант в „Делойт“. Впоследствие работи като ръководител на отдел „Данъци“ в две от големите предприятия от реалния сектор в страната. От началото на 2007 г. предоставя независими данъчно-правни услуги на мултинационални предприятия и на техните дъщерни дружества в България под собствената търговска марка „Таксприм“.

 

 

За контакти: Медийна лаборатория ЕООД, тел. 02 468 9115, email: office@economix.bg