МФ

Промяната в условията за ранно внасяне на данък изглежда е накарала повечето хора да декларират данъци през април и така през четвъртия месец на годината се формира излишък от над 700 млн. лева. Този резултат не бе неочакван, след като през март приходите на бюджета изостанаха. В същото време продължава неясното разходване на средства от фискалния резерв.

Предварителните данни на МФ сочат излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за четирите месеца в размер на 1 328,9 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП). За сравнение салдото по КФП към април 2017 г. бе излишък в размер на 1 590,7 млн. лв. (1,6 % от БВП). Месец по-рано излишъкът бе 592.7 млн. лева. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕС.

Приходите и помощите по КФП към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12 941,6 млн. лв., като спрямо април 2017 г. се отбелязва ръст от 924,8 млн. лева. Данъчните и неданъчни приходи нарастват с 996,5 млн. лв. (8,6 %), докато постъпленията от помощи (постъпления от ЕС) остават по-ниски от 2017 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. са в размер на 11 612,7 млн. лв. Те нарастват с почти 1.2 млрд. лева. Ръстът се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект заради  увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал (заплати на учители). Разходите по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Въпреки значителното увеличение на излишъка през последния месец (700 млн. лева), фискалният резерв в БНБ не помръдва. Той е бил 9.5 млрд. лева към края на април при 9.1 млрд. лева към 31 март, тоест увеличението му е с 400 млн. лева. Отделно към 31 март е имало и 379 млн. лева по сметки в търговските банки.

Губят се около 300 млн. лева и това се случва за пореден месец. Напомняме, че през март фискалният резерв се понижи с 444 млн. лева при дефицит през месеца под 160 млн. лева.

Няма да знаем пълния размер на фискалния резерв към 30 април преди края на май, когато то ще бъде отчетено от МФ. Може да се предположи обаче, че отново е имало плащания от фискалния резерв на стотици милиони левове, които не са свързани с касови операции на бюджета. На технически жаргон това се наричат операции под черта и отразяват плащания или постъпления, които не са свързани с бюджетните приходи и разходи. Това може да са погашения по дълга или плащания за придобиване на активи (не разход), например, за създаване на държавна компания. Съответно под черта се отчитат и постъпления от взети заеми, възстановяването на средства от страна на Фонда за гарантиране на влоговете (бюджетът му зае средства заради КТБ) или постъпления от продажба на активи (приватизация), каквито напоследък не е имало. Тъй като след януари не е имало погашения на дълга, най-вероятното обяснение за разхода е свързано с разплащания по санирането. МФ в две поредни години отдели по специална сметка средства от бюджетния излишък, като по този начин задели средства за разплащания по санирането.