БЕХ

Българският енергиен холдинг е разсрочил за 20 години с 5 години гратисен период вземанията си от Топлофикация София, които надхвърлят 500 млн. лева. Държавната Българска банка за развитие е поела част от дълговете на държавния ТЕЦ „Марица изток“ 2 към мините от Маришкия басейн. НЕК излиза на печалба през първото тримесечие, но не стопява дълговете си. Това показват отчетите на държавния холдинг и дъщерните му дружества за миналата година и първото тримесечие на тази, обявени през тази седмица.

Въпреки че новият ценови модел е спрял трупането на нови загуби в НЕК, остават сериозни проблеми в държавната ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Не намира решение и проблемът с дълговете в системата, който БЕХ отлага чрез нови заеми.

Заемите, предоставени от БЕХ на свързани лица, към 31 март достигат 1 076 млн. лева, въпреки че част от задълженията на ТЕЦ Марица Изток са били преоформени като акции. Отделно към 32 март са отчетени задължения на общинското дружество „Топлофикация София“ към БЕХ в размер на 473 725 хил. лева.

Тези дългове на столичната топлофикация към държавния холдинг са формирани чрез цесии, в резултат на започнало от 2013 г. придобиване на вземания на Булгаргаз от страна на БЕХ. От обясненията в отчета на БЕХ става ясно, че цесиите са извършвани с малък отбив от номиналната стойност. През декември 2015 г. всички вземания са обединени, като Топлофикация е признала дълг от 500 465 хил. лева, а за 52 311 хил. лева тя все още спори с БЕХ. Крайната сума от 473 млн. лева, посочена в отчета на БЕХ се получава, като се начислят лихви и приспаднат обезценки. Така през декeмври общинската и държавната компания са се споразумели дългът да се разсрочи за 20 години при пет години гратисен период, като ще се прилага лихва от 3.25%. На практика това означава, че общинското дружество е получило доста благоприятни условия за погасяване на текущите си задължения за газ. Споразумението предвижда при евентуално отдаване на Топлофикация София на концесия концесионерът да заплати първоначална вноска по дълга в размер на 200 млн. лева.

Отчетът на БЕХ не отразява приключването на преговорите за нов заем в размер на 650 млн. евро, чрез който НЕК трябва да се разплати с т. нар. американски централи и така да започне изчистването на част от натрупаните дългове в системата. Този процес протича бавно, ако се съди по НЕК.

НЕК отчита печалба за първото тримесечие за 2016 г. в размер на 38.997 млн. лв., което е увеличение с 13 869 хил. лева спрямо същия период на миналата година. Приходите обаче намаляват с 4.7% до 862 203 хил. лева. Дружеството е получило по-големи компенсации благодарение на новия ценови модел, но силно намаляват приходите от износ. Продажбите на ток осигуряват 70% от общите приходи при 91% през 2015 г. Продажбите на регулирания пазар са намалели с 12% поради излизането на повече клиенти на свободен пазар. В същото време собствените продажби на НЕК на свободен падар спадат с 86%. Отчетената като приход сума от фонд Сигурност на енергийната система е 67 млн. лева, но още не е преведена. Приходите от такса Задължения към обществото нарастват от 59 457 хил. лева до 181 460 хил. лева през първото тримесечие. Те вече осигуряват 21% от приходите на НЕК.

В отчета се посочва още, че структурата на закупената енергия се влошава като 53% от разходите са за ВЕИ и високоефективно комбинирано производство, и това въпреки значителното намаление на количеството закупена енергия от заводски централи.
Подобни са и данните за миналата година. Приходите от продажби на енергия намаляват с 6.6%, но заради фонд „Сигурност на енергийната система“ (183 200 хил. лв.) и Цена Задължения към обществото (421 355 хил. лв.) общите приходи нарастват с 6.9 на сто.
Загубата за миналата година е стопена до 203 968 хил. лева (преди данъци), но през периода август – декември, когато действа новият ценови модел, е налице печалба от 39 405 хил. лева. За сравнение през 2014 г. НЕК загуби 588 994 хил. лв.

Към 31.03.2016 г. държавната „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отчита загуба от 9 281 хил.лв. при печалба преди данъци 5 816 хил.лв. през първото тримесечие на миналата година.

Приходите от оперативна дейност през първата четвърт на 2016 г. са 159 111 хил.лв., като спадат с 5,06%. Основната причина е намаленото заплащане за разполагаемост от НЕК и от ЕСО и липсата на приходи от продажба на студен резерв на ЕСО.
Освен това отчетът показва сериозно увеличаване на разходите за външни услуги и за покупка на емисии парникови газове (14 038 хил.лв)
Централата отчислява за фонд „Сигурност на енергийната система” 5% от приходите на произведената и продадена ел.енергия, което означава 7 515 хил.лв. за тримесечието.
Друга причина е увеличаването на цената на лигнитните въглища – от 75 на 77 лева на тон.
Централата формира значителни задължения към държавните Мини Марица-Изток“, които достигат към 31 март 90 млн. лева, според отчета на добивната компания.

Мини Марица Изток на свой ред са прехвърлили част от вземанията си от ТЕЦ-а на две банки. На „Търговска банка Д“ АД бяха цедирани 10 000 хил. лв., а на „Българска Банка за Развитие“ АД – задължения в размер на 50 000 хил.лв. със срок на погасяване 50 месеца в периода от 30.10.2015 г. до 29.11.2019 г. Така централната е получила отсрочка по този дълг.

БЕХ също е подкрепил държавния ТЕЦ през миналата година с нов заем от 20 млн. лева, за да се разплати с мините. Дълг на ТЕЦ „Марица изток“ 2 от 49 550 780 лв. е преоформен в капитал (нови акции, записани от БЕХ).

“Мини Марица-изток” ЕАД приключва първото тримесечие на 2016 година с нетна печалба 10 679 хил. лева. Общите приходи от дейността са 131 128 хил. лева и намаляват с 10.7%. Разходите растат с 9.3%.
Най-впечатляващата промяна тук е увеличаването на вземанията от клиенти – със 158 463 хил. лв. спрямо 31.03.2015 г. до 482 826 хил. лв. Към края на първото тримесечие освен държавната „Марица изток“ 2 големи задължения към мините имат още „КонтурГлобал МИ 3” АД – 264 481 хил. лева и AES Марица Изток 1 АД – 108 967 хил. лева. Те би трябвало да изплатят тези свои задължения, след като БЕХ осигури заема от 650 млн. евро, чрез който НЕК да се разплати с американските централи.
Задълженията на мините към БЕХ също са значителни – 177 млн. лева.

АЕЦ „Козлодуй“ отчита през първото тримесечие приходи от 223 млн.лв., които са с 5 млн.лв. (2.37%) по-малко от отчетените за същия период на 2015 г. Печалбата намалява до 37 млн.лв., която е понижение с 26 млн.лв. За това допринасят и разходите, свързани с продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок.

Прави впечатление още смяната на одитора. Ако досега повечето отчети се заверяваха от Гранд Торнтън, сега групово е предпочетена по-малката компания Ейч Ел Би България.energy