В днешния брой на Държавен вестник:

Правилник за изменение на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти на Министерство на отбраната

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Наредба на Министерство на здравеопазването за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Инструкция на НОИ за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Решение на ВАС, с което отменя ал. 6 на чл. 26 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г.