борса

В научна статия, публикувана в поредица за COVID на CEPR трима автори от Университета Бокони, Италия анализират ефектите на разпространението на информация за пандемията и финансовите пазари. Те обясняват някои тенденции и реакции, които не съответстват на обичайните очаквания.
В миговете незабавно след публикуване на новините за разпространение на коронавируса се наблюда ръст на цените, което се дължи на намаляване на несигурността. Цените на борсите вече са ниски, къй като отразяват очакванията за влиянието на пандемията. Когато се появи нова информация, реакцията е положителна, тъй като несигурността намалява. Това обаче е много краткотраен ефект, който е последван от U-образна тен

Рискът от лоши новини за пандемията се отразява на пазаратите, като учените оценяват тази цена на 1% дневно. Този риск има глобален и национален компонент, който се измерва като относителен дял на смъртните случаи и заразените в дадена страна спрямо броя им в света.
От друга страна цените на държавните облигации не се влияят от новините за коронавируса, както в положителен, така и в отрицателен смисъл.
Учените са проследили пазарите в 15 страни като използват два набора от данни – един, който съдържа официалните съобщения и втори с туитовете на водещи медии (като измерител на разпространението на информация) и споделянията (като измерител на вниманието на пазара).
Според учените техният индикатор на база туитванията и ретуитванията може да се използва за предсказване на пазарните движения. Ако по време на дългова криза такъв индикатор са суапите за кредитен риск (CDS). Базата данни ще бъде направена публична, така че ще може да се използва за пазарни анализи.

Mariano Max Croce, Paolo Farroni e Isabella Wolfskeil, “When the Markets Get COVID: Contagion, Viruses and Information Diffusion”,  SSRN