държава

Как по света успяват да спестят разходи и да постигнат напредък в реформите чрез малки, но умни промени в модела на държавно управление? Следващите примери ще ви очароват.

За да се постигне напредък в най-големите проблеми на обществото, правителствата трябва да използват по-добре информацията, да включват повече гражданското обществото, да инвестират в служители и да си сътрудничат с други сектори, смятат от  „Маккинзи” (McKinsey).

Правителствата навсякъде по света са изправени пред плашещ парадокс. От една страна, те оперират в сложна среда и трябва да преследват широк набор от цели при растящи очаквания от страна на гражданите. От друга страна, те са ограничени от дълговете (над 100% от БВП на страните от ОИСР). Правителствата не само трябва да правят повече с по-малко, но трябва да го постигат по видим начин, за да възстановят доверието.

Някои обаче успяват. „Маккинзи” проучва стотици случаи на правителствени иновации по света и установява, че това, което върши работа, е по-дисциплинираният, систематичен подход към управлението на публичния сектор – накратко, управление по модел (government by design).

При този подход управляващите публичния сектор отдават предимство на рационалното и аналитичното над чистата идеология, като премахват инструментите, които не работят.

Залогът е изумителен: предишни изследвания на „Маккинзи” сочат, че подобряването на ефективността на правителството може да донесе 1 трилион долара под формата на увеличена производителност и икономии на разходи до 2016 г. само в страните от Г-8.

Следват четирите основни принципа на този подход, който отхвърля излишното политизиране в името на по-доброто управление.

Повече данни и анализи преди вземането на решения

Ориентираните към резултати правителства използват все повече данни и статистически анализ за вземането на информирани решения. Основаното на доказателства вземане на решение има три форми:

Събиране на достоверни доказателства за резултатите

Една от целите на правителствената реформа във Франция от 2009 до 2012 г. бе да се намали сложността на работа с държавата. Като част от тази инициатива, правителството идентифицира 50 житейски събития – като сключване на брак или започване на бизнес, по време на които гражданите трябва да взаимодействат в държавни агенции. След това то търси начини да опрости тези взаимодействия, като измерва задоволството на гражданите, за да проследи дали реформата1  върши работа.

Кметството на Москва започна да публикува табло с около 50 ключови индикатори, свързани със здравето, образованието, транспорта, сигурността.

Сравнителен анализ

Националните и международни сравнения са използвани недостатъчно при вземането на решения. Почти при всяка метрика – от оценките в училищата до разходите за здравеопазване на човек от населението, са налице големи разлики между страните. Икономистите биха казали, че несъответствията са очаквани предвид факта, че монополите, лишени от натиск, работят под оптимума. Добрите практики на отделните държави могат да мотивират останалите. Въвеждането на Програмата за международни сравнение на ОИСР (PISA) предизвика шок, който пришпори реформите в страни като Германия и САЩ и помогна да се откроят добрите практики в образованието.

Използване на данни за за проектиране и подобряване на интервенциите

Правителството във Великобритания създаде Behavioral Insights Team специално, за да обработва данните за поведението на гражданите и да подобрява ефективността на правителствените интервенции. Този екип прави контролни опити чрез случаен подбор (техника, използвана от доста време в здравеопазването), за да тества влиянието на малки промени, като например изменения в езика и тона на писмата, които данъчните власти изпращат на нарушителите. През първите две години екипът изплаща разходите си 22 пъти чрез икономии. Той идентифицира решения, които се очаква да спестят на британското правителство, най-малко 300 млн. паунда през следващите пет години2. Екипът вече съветва и чуждестранни правителства.

По-голямо ангажиране и овластяване на гражданите

Повечето непредничави правителства започнаха промяна от простото администриране на услуги към включването на гражданите в проектирането, а в някои случаи – и в осигуряването на услуги.  Този преход увеличава ефективността на държавата с помощта на технологиите и отворената информация.

Иновативни канали за ориентиране на услугите към гражданите

След като частният сектор инвестира в иновативни решения (например в онлайн решения), растат очакванията и към държавата. Естонското правителство има портал за е-услуги, който се посещава от 10 000 посетителя дневно и позволява да се плащат данъци, да се регистрират компании и дори да се гласува. Но това не се отнася само до интернет – в Австралия например изобретиха мобилни правителствени офиси – камиони със сателитна връзка, които предоставят услуги на едно гише в отдалечените райони.

Привличане на гражданите за подобряване на обществените услуги

Иновативните правителства създадоха нови средства, които може да се чуе гласът на гражданите. Regulations.gov, една от първите програми в САЩ, позволява на хората да търсят, разглеждат и коментират федералните закони. Потребителите публикуват всеки месец повече от 27 000 коментара. Други отиват по-далеч. През 2010 г. Исландия избра по случаен начин 950 души, за да участват в написването на новата конституция, пример за съвещателна демокрация в действие. А жителите на Кьолн участват в решението за това как да се разпредели част от местния бюджет.

Участие на гражданите в осигуряване на по-добри услуги на по-ниска цена

Ню Йорк разработи система, наречена 311, която позволява на гражданите да докладват за неспешни проблеми, като дупки по пътищата или неприбран боклук. Това може да става чрез сайт, мобилно приложение, смс, Skype или по телефона. Благодарение на безплатната платформа Open311, градът вече обработва онлайн 60% от заявките за услуги , което намалява разходите.  (На вниманието на Столична община – платформата е тук, тя се използва и в Европа – например, в Бон и Хелзинки.)

Подобни платформи, заедно с приложения как SeeClickFix, позволяват на гражданите да извършват част от работата на градските инспектори.

Инвестиции в експертиза и умения

Макар че правителствените агенции използват някои подходи от мениджмънта като Карта на потока за създаване на стойност (Value Stream Mapping, VSM) или подхода за усъвършенстване на процесите, известен като Six Sigma (при което целта е да се сведат дефектите до 3.4 на един милион случая), много не могат да се възползват от тези инициативи, тъй като не са изградили вътрешен капацитет. В изследване сред 974 лидери от публичния сектор, проведено през 2012 г., „Маккинзи” открива, че само около 39% от големите публични проекти напълно постигат целите си.

Понякога проблемът е, че правителствата инвестират в грешно обучение. Изследванията показват, че възрастните хора учат 6-7 пъти повече от практиката и обратната връзка, отколкото от лекции или самоподготовка. Умните правителства инвестират в компетенции, които имат значение.

Обучителни практики за изграждане на ключови компетенции

Едно изследване на „Маккинзи” и Оксфордския университет показва, че повече от две трети от бюджетните преразходи в мащабни ИТ проекти се дължат на управленски, а не на технически недостатъци.  Министерството на жилищното строителство и Службата за градско развитие на Програмата за многофамилни жилища в САЩ наскоро предприе мерки за изграждане на капацитет, които включват серия от подобрения в процесите , въвеждането на нови управленски практики и умения за решаване на проблеми. Програмата намали с повече от 70 на сто изоставането при кандидатстването за жилища и подобри производителността с 35 на сто. Когато германската агенция по труда предприе подобна програма, средната продължителност на безработицата спадна от 164 дни на 136 дни! Усилията за изграждане на капацитет на шведския борд по миграцията доведоха до намаляване на средното време за обработка от 267 дни до 85 дни и спестяване на повече от 160 милиона щатски долара годишно.

Развитие на специфични умения в критични сектори

Държавните инвестиции в изграждането на експертиза за особено важни за трудните вертикални сектори като инфраструктурата и транспорта и могат да дадат значителна възвращаемост.  Железницата на Хонконг MTR изгради експертиза в области като поддръжката, управлението на имоти и операциите. Този опит помогна на MTR, която все още е 77 процента държавна, да спечели договори за поддръжката, експлоатацията и подобряване на метрото в Австралия, Швеция и Обединеното кралство. Друг все по-важен подсектор е киберсигурността. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ си сътрудничи с университети, включително Carnegie Mellon University и Университета на Мериленд, за подготовката на около 30 000 професионалисти в киберсигурността.

Усилване на стратегически умения и умения за управление на рискове

Проблеми като националната сигурност или бедствия често засягат много институции. Лидерите трябва да могат да предвиждат, оценяват и реагират на тези комплексни проблеми. Това накара правителството на Сингапур да създаде Център за стратегическо бъдеще, чиято цел е да развие идеи за бъдещите тенденции и да създаде капацитет за управление на „стратегически изненади”.

По-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор

Публичният сектор трябва да се адаптира към една променяща се екосистема, при която най-големите предизвикателства прекосяват границите на публичния, частния и неправителствения сектор. Това се случва, когато правителство предоставя или купува стоки и услуги или когато действа като заинтересована страна.

Подобряване на обществените поръчки

Намаляването на разходите за обществени поръчки е един от начините да се постига повече с по-малко. Американското правителство използва платформата Challenge.gov, за ускоряване на процеса и намаляване на разходите. Тя се използва от повече от 50 федерални агенции, които канят компаниите да отговорят на „предизвикателствата”, като дадат оферти. Най-високо оценените предложения получават парична награда. Предизвикателство X Prize за 10 милиона долара, подкрепено от министерството на енергетиката, донася повече от 100 млн. долара частни инвестиции.  Чрез тази платформа правителството кара повече хора да мислят за решаването на трудни проблеми и плаща само за работещи решения.

Оползотворяване на възможностите на правителството като доставчик на обществени услуги

Правителствата от десетилетия предоставят публични услуги като безплатна телевизия или отбрана. Отворените данни – предоставянето на информационни масиви във вид, който може да се използва от програмистите за обработка, е нов вид обществено благо с потенциал за стимулиране на иновациите. Тод Парк е домакин на  Datapaloozas – събития, по време на които иноватори и предприемачи изграждат разходоспестяващи приложения, използвайки повече от 350 набора от правителствени данни от 12 здравни агенции, които са достъпни на Data.gov. По подобен начин отварянето на образователните масиви в различни страни насърчи създаването на нови компании, които използват тези данни, за да подобрят подготовката на учителите, да намалят разходите за инфраструктура, да оптимизират положението на училищата и т.н.

Ролята на правителството в оформянето и интегрирането на системите

Правителството има възможност, ако не и мандат, да бъде обединител, който обобщава възгледите по даден въпрос и да разбере как страните могат да работят заедно.

Една област, в която правителството може да се изиграе тази роля, е в образованието за заетост (E2E ). Ново изследване на Маккинзи показва, че 75 милиона млади хора са безработни в световен мащаб, но едва 43 на сто от работодателите смятат, че намират достатъчно квалифицирани млади служители. Модел на интеграция е бил изпробван в петролната индустрия на Бразилия. Prominp – коалиция на правителствени агенции, частни компании, търговски организации и профсъюзи, разработва петгодишна прогноза за това колко работна сила ще е нужна в определени географски или професионални области (например, инженери), след което намира най-добрия доставчик на обучение за съответната област, за да могат съответните компании да посрещнат нуждите си. До края на 2012 г. Prominp е обучил 90 000 души и целта й е да запълни дефицитът на квалифицирани кадри, който се оценява на 200 000, до тази година.

Прочетете още:
Nudge: Малките промени, които водят до големи ползи
Публично-частното партньорство