Пари

След 2009 г. доходността на частните УПФ надхвърля тази на Сребърния фонд и на Учителския пенсионен фонд, който е в НОИ, показват изчисления.

В отговор на твърденията, че спорната пенсионна поправка, допускаща преместване на средства от частните универсални пенсионни фондове (УПФ) към НОИ, се прави поради „лошото управление“ на средствата в частните пенсионни фондове, БСК публикува данни за доходността им.

В Сребърния фонд постъпват средствата от приватизация, концесии, глоби, а в предходни години – част от бюджетния излишък. В него има 2.33 млрд. лева. Средствата ще се ползват за гарантиране на устойчивост на пенсионната система. Те са част от фискалния резерв, което означава, че са на депозит в БНБ и няма как да имат висока доходност.

Средствата на учителския фонд (УчПФ) пък се използват за плащане на срочни пенсии (при пенсиониране три години по-рано) и добавки за осигурените в него близо 90 000 учители. Фондът е на разходопокривен принцип – годишните приходи от осигурителни вноски се използват за покриване на разходите на фонда, така че сравнението с УПФ не е съвсем точно.

Изчисленията на БСК се отнасят за периода след 2009 г. и не включват загубите, които УПФ отчетоха в годините на кризата.

Доходност на ЧАСТНИТЕ пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

Натрупана
номинална
доходност
за периода 

2009-2013 г.

Натрупана
реална 
[1] 
доходност
за периода 
2009-2013 г.

УПФ „Доверие“

27,60%

15,79%

УПФ „Съгласие“

34,03%

21,62%

УПФ „ДСК Родина“

20,85%

9,66%

ЗУПФ „Алианц България“

29,66%

17,66%

УПФ „Ай Ей Джи“

26,66%

14,94%

УПФ „ЦКБ Сила“

27,54%

15,74%

УПФ „Бъдеще“

27,28%

15,50%

УПФ „Топлина“

26,35%

14,66%

УПФ „Пенсионноосигурителен институт“

35,64%

23,09%

УПФ ОБЩО:

27,66%

15,84%

Доходност на ДЪРЖАВНИТЕ пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

Учителски
ПФ [2]

Сребърен
фонд [3]

Натрупана номинална доходност

18,3

1,3

Натрупана реална доходност 

7,4

-8,1

 

Доходност на ВСИЧКИ [4] пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

Универсални ПФ

Учителски ПФ

Сребърен фонд

Натрупана номинална доходност 

27,7

18,3

1,3

Натрупана реална доходност 

15,8

7,4

-8,1

 

 


[1] По Ъруин Фишер: реална доходност = (1+доходност) / (1+ инфлация) – 1, при натрупана инфлация от 10,2% за периода декември 2009 – декември 2013 г. (данни на НСИ)[2] По данни на НОИ за доходи от лихви и отстъпки от ДЦК и стойност на активите[3] Общ доход от лихви – 22,43 млн. лв. (4,486 млн. лв. ср. годишно) за периода 2009-2013 и средногодишна стойност на активите от 1762,84 млн. лв. (данни на МФ)[4] Отделните фондове инвестират в различни инвестиционни портфейли в съответствие с действащата нормативната уредба. Законодателят е имал възможност да регламентира еднакви условия за инвестиции ако декларираната цел е била създаване на конкурентни условия и възможност за избор с цел оказване на натиск за по-добро управление и постигане на по-висока доходност