Борисов

Един от приоритетите на българското председателство на ЕС е постигането на споразумение за обща корпоративна данъчна основа (CCTB). Според заявление на финансовия министър Владислав Горанов има възможност за постигане на консенсус в рамките на Ecofin в рамките на мандата или дори още през март 2018 г.

Подобно споразумение ще бъде последвано и от общи правила за консолидираната данъчна основа.

Въпросът, който се обсъжда от години, означава, че страните ще определят по еднакъв начин данъчната основа за данъка върху печалбите, като вероятно ще се наложи да намалят изключенията. Смята се, че страни като България, където има широка данъчна основа (като контрапункт на ниския плосък данък) ще бъдат по-слабо засегнати. Но предложението има и втора част – а именно разпределението на общата (консолидирана) данъчна основа на мултинационалните компании между страните, в които те работят и продават, от което ще зависи дела от получените данъци.

Промяната, която е част от мащабните планове на ЕК за реформа на данъчното облагане, не е обсъждана широко в България, ако не се смятат оценки от 2011 г. Според тези оценки, изготвени от ЕY измененията биха засегнали и инвестиционните решения и биха довели до спад на БВП с най-малко 0.7 процентни пункта.

Ако предложението на ЕК се приеме, компаниите с трансгранични операции в рамките на ЕС няма да прилагат 28 различни режима за изчисляване на облагаемата печалба. CCTB също така засяга въпроса за определяне на мястото, където печалбите се облагат чрез т. нар. apportionment formula, което именно е спорният момент.

Според ЕК единната данъчна основа следва да се отнася за компаниите с годишен оборот над 750 милиона евро. за останалите предприятия правилото ще се прилага доброволно. Приходите от продажби ще се смятат в страната, за която са предназначени стоките или в която са извършени услугите, като се разпределят между държавите-членки по критерии като инвестиции, нает персонал и разходи за заплати, както и според продажбите, които компанията има в различните страни, предвижда предложението.

Според ЕК хармонизацията не обхваща данъчните ставки.

В предложението си от 2016 г. комисията предприе подход на поетапно въвеждане на хармонизираната данъчна основа, като остави преговорите по спорния въпрос за консолидацията (CCCTB) и разпределянето на печалбите за следващ етап. Това ще се разглежда и в контекста на инициативата на ОИСР срещу избягването на данъци – Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Тези елементи са включени като минимални стандарти в Директива  2016/1164/EU –Директивата срещу избягването на данъци (ATAD).

Общата данъчна основа решава проблемите с прехвърлянето на печалби и заобикаляне на корпоративното облагане. Тя би намалила несъответствията между националните системи, които често се използват при т. нар. агресивно данъчно планиране, и би сложила край на възможността преференциалните данъчни режими да се използват за прехвърляне на печалби. Ще се премахне манипулирането на данъчната основа чрез трансферното ценообразуване, тъй като вътрешногруповите трансакции няма да се вземат предвид, а консолидираната печалба на групата би била разпределена чрез формула

Колкото до Общата основа за облагане с корпоративен данък (CCTB), която предхожда фазата на консолидация и е най-напреднала, тя включва две принципни новости в данъчните облекчения. Предвижда се първоначално приспадане на загуби при трансгранични операции, докато консолидацията не бъде въведена на по-късен етап.

Двете новости са следните. Ще бъде въведена супер-отстъпка за разходи за изследвания и внедряване. Компаниите ще приспадат 50% годишно от разходи за НИРД в размер до 20 млн. евро и 25% над тази сума. Малки стартиращи и независими компании получават правото да намалят 100% от разходите за НИРД.

Другото ключово предложение е уеднаквяването на данъчното третиране в случаите на финансиране със заемен капитал или чрез капиталовия пазар. Това ще подпомогне укрепването на съюза на капиталовите пазари (друг приоритет на българското председателство) и ще осигури равнопоставеност между компаниите, тъй като сега лихвите се приспадат като разход. По-конкретно се предвижда да се даде данъчно облекчение за емитиране на акции. Фиксиран процент от собствения капитал на дадено ново дружество ще подлежи на приспадане всяка година. Този процент ще бъде съставен от безрисков лихвен процент и рискова премия и според изчисления на комисията би  бил 2,7 %. Това ще насърчи дружествата да търсят по-стабилни източници на финансиране и да се възползват от капиталовите пазари в съответствие с целите на съюза на капиталовите пазари.

Освен това се предлагат мерки в още две области: решаване на спорове за двойно данъчно облагане в ЕС; мерки срещу хибридните несъответствия (пропуските, известни като несъответствия при хибридни образувания и инструменти, в данъчните системи на държавите членки и на държави извън ЕС, за да избягват данъчно облагане) В момента в ЕС се водят около 900 спора за двойно данъчно облагане, като те са на стойност 10,5 млрд. евро, посочва комисията. В директивата срещу избягване на данъци, по която бе постигнато споразумение през юли 2016, вече са предвидени мерки във връзка с несъответствията в ЕС.

Одобрението на този проект, дори да бъде постигнат напредък през пролетта в рамките на Съвета, едва ли ще се случи преди втората половина на годината. То изисква предложението да мине през т. нар. обикновена законодателна процедура.

Докладчикът в Европарламента по този проект – Пол Танг от Холандия, предлага съществени изменения на проектодирективата. Според него правилата следва да се прилагат за компании, които принадлежат към група с консолидирани приходи над 40 млн. евро (вместо 750 млн. евро, предлагани от ЕК). Той настоява още за ясно дефиниране на термини като трансферни цени, постоянно място на стопанска дейност, хибридно несъответствие, данъчно убежище, както и за повече яснота по предлагания Европейски данъчен идентификационен номер (TIN). Той също предлага и минимална данъчна ставка от 18%. Дебатите са насрочени за февруари-март.

Много технически трудности предизвиква облагането на цифровите услуги. Според предложението на ЕП ако данъкоплатец, местно лице на една юрисдикция, предлага достъп до дигитална платформа или предлага рекламни услуги, услуги на търсачки или електронни приложения, той трябва да се счита, че има място на стопанска дейност в страна-членка, а не в юрисдикцията, ако общият обем на приходите му от подобни дистанционни услуги осъществени чрез дигитални платформи в страната, надхвърля 5 млн. евро/годишно.

Комисията тепърва ще представи специално законодателно предложение за дигиталните услуги.

Предистория

Предложението за общо за ЕС определяне на облагаемите печалби отлежава в Европарламента и други органи на ЕС от 2011 г., а темата се обсъжда още по-отдавна – поне от 2007 г.

Преди това през 90-те години се предприемат мерки срещу двойното облагане и други пречки пред трансграничните операции като Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и Директивата за плащанията на лихви и роялти. Необвързващият Кодекс за поведение при данъчното облагане на предприятията се считаше за ефективен инструмент за разрешаване на проблемите с конкуренцията в областта на данъчното облагане в рамките на единния пазар. С нарастването на данъчната конкуренция тези инструменти са изчерпани.

Настоящото предложение не засяга ставките на корпоративния данък, освен косвено.

През 2016 г. комисията предложи нов проект, който е в основата на сегашните дискусии.

Контекст

През последните години Европейската комисия инициира редица инициативи в областта на данъчното облагане, които целят хармонизация на правилата, предотвратяване на възможностите за агресивно данъчно планиране, обмен на информация и мерки срещу данъчните убежища.

Сред тези мерки (досиета) са още постигането на единно европейско ДДС пространство по отношение на трансграничната търговия със стоки и данъчното облагане на цифровата икономика, за което се очаква законодателното предложение на ЕК.