МФ

Дефицитът към края на септември е 1 483,2 млн. лв. при планиран за цялата 2014 г. – 1 472,3 млн. лева. За сравнение дефицитът към деветмесечието на предходната година бе в размер на 361,5 млн. лв., което означава, че на годишна база показателя се влошава номинално с 1 121,6 млн. лв., съобщи МФ.

Изоставането при изпълнението на приходите и по-големи разходи за средства от ЕС, социалните и здравноосигурителните плащания са основните причини за дефицита. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регионално развитие“, като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи.

Приходите по КФП към края на месец септември нарастват с 248,3 млн. лв. (1,2%) спрямо отчетените за същия период на миналата година, но изостават спрямо плана. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 17 074,9 млн. лв., което представлява 70,2 % от годишните разчети за 2014 г. при 72,3% изпълнение на разчетите към деветмесечието на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 3,3%.

Има сериозно нарастване на приходите от лични данъци – с 12,0% повече от същия период на миналата година.

Но приходите от ДДС –  5 515,5 млн. лв., са едва с 34,4 млн. лв. повече при планиран ръст от 12,4 % спрямо отчетените за 2013 година. Събраните акцизи са с  0,1% по-малко от деветмесечието на миналата година, при планиран ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. от 7,9 %.

Приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,0% (224,3 млн. лв.).

Разходите по консолидираната фискална програма достигат 23 038,9 млн. лв., което е 70,9 % от годишния разчет. Спрямо септември 2013 г. те нарастват с 6,3  на сто. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 32,9% (755,3 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет нарастват с 3,2% (614,7 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година.

Бюджетният дефицит – 1 483,2 млн. лв., се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 657,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 825,3 млн. лева.

Фискалният резерв е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.