БВП

НСИ публикува данни за БВП по области през 2016 г., които потвърждават наблюдението, че по-голямата част от Брутната добавена стойност се създава в столицата. Но те също така съдържат и някои други интересни, дори неочаквани извода.

  • Систематизираме основните факти от тази статистика.
  • – Почти 40% от БВП се създава в София-град. Концентрацията на бизнес в София расте, като преди пет години този дял е бил под 39%.
  • – Това не е следствие само от миграцията на хора към столицата. БВП на човек от населението, създаден в София, е 28 465 или 2.17 пъти по-висок от средното за страната.
  • – Видин не е най-бедната област. С най-нисък БВП на човек от населението е Силистра. В пет области (Силистра, Сливен, Видин, Перник и Кърджали) годишно се произвежда доста по-малко отколкото в област Бургас. През 2012 г. петте области са успявали с общи усилия да изпреварят Бургас.
  • – Особено забележим предвид добрата локация е упадъкът на Сливен, която през 2015 г. е с най-нисък БВП на човек от населението.
  • – Разликата между БВП на човек в най-богатата област (София) и най-бедната (Силистра) е 4.7 пъти и се разширява. Разликата на София спрямо средната стойност обаче леко намалява, което се обяснява с развитието на други производствени центрове.
  • – Тези други производствени центрове са Пловдив (с дял от 8% от икономиката на страната), Стара Загора (6.5%) и Варна (5.6%). От тях само Стара Загора има БВП на човек от населението по-голям от средния. В Софийска област (над 3% от общия БВП) произведеното на глава от населението е равно на средното.
  • – Само в четири области индустрията има по-голям дял отколкото услугите. Това са Стара Загора, Враца, София – област и Габрово.
  • – Само в един район – Североизточния, няма открояваща се бедна област с БВП на човек от населението под 8000 лв. годишно.

НСИ разпределя произведения продукт от компаниите с национално покритие, използвайки данни от отчетите или т. нар. регионален ключ, като обикновено това зависи от разпределениетот на заетите и наетите лица по области.