В броя:

  • Закон за цифровото съдържание
  • КС отмени отнемането на МПС заради глоби
  • Изтичащи срокове – НАП

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,8,7″ ihc_mb_template=“1″ ]

АКЦЕНТИ

Наближаването на изборите доведе до спад в обичайно високата активност на нормотворчество.

Промени в мярката 60/40

Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности засегнати от разпространението от COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 май 2021г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020г.

След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април 2021г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Междувременно Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито работници могат да получат компенсация от държавата по проект „Запази ме“ заради това, че е трябвало да излязат принудително в неплатен отпуск.

Съгласно заповедта в периода от 22 до 31 март за компенсации в размер 75% от осигурителния доход за месец октомври поради временното затваряне на бизнесите, в които са наети, могат да кандидатстват заетите в търговски центрове тип МОЛ, магазини на едро и дребно с нетна търговска площ над 300 кв. метра. Изключение се прави за работещите в супермаркетите, открити щандове и пазари, аптеки, оптики, парфюмерии и магазини за козметика и тоалетни принадлежности, зоомагазини, тъй като тяхната дейност не е преустановена.

Новини от институциите

Срок за възстановяване на ДДС, платен във Великобритания

Съгласно чл. 51, ал. 3 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението) крайният срок за подаване на искания за възстановяване на данък върху добавената стойност за платен данък в Обединеното кралство, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г., е 31 март 2021 г. Исканията за възстановяване до изтичането на посочения краен срок се подават по реда на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз чрез електронната услуга на НАП “Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава – членка на ЕС (VAT Refund)”.

След 31 март 2021 г. приемането на исканията чрез портала на НАП към държава по възстановяване – Обединеното кралство за ДДС, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г., ще бъде преустановено, съобщи НАП.

Проекти на нормативни актове

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на академичния състав в държавните висши училища“

Програмата е за изплащане на обезщетения при съкращаване на около 1000 преподавателя, предимно в предпенсионна възраст

Проект на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на този метал и злато

Съдебна практика

КС съд реши дело 11/20

Конституционният съд се произнесе по по искане на омбудсмана на Република България по дели 11/2020 г. за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Според съда временното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и временното спиране от движение на пътно превозно средство на собственик за неплатени глоби противоречат на функциите и целите на принудителните административни мерки и на практика се превръщат в санкция за несъществуващо административно нарушение. Заобикаля се предвидения ред за принудително изпълнение на публичните вземания за глоби, като на практика се ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната, да напускат нейните предели, а в хипотезата на чл. 171, т. 2, б. „к“ ЗДвП – сериозно засяга упражняването на правото на собственост.  Всяко ограничаване на основни конституционни права на гражданите, което има за цел да компенсира неспособността на държавата да изпълнява задълженията си, е недопустимо в правовата държава.  Ограниченията на правото на свободно придвижване по територията на страната и на напускане на нейните предели биха имали легитимна цел, ако те са необходими за приоритетна защита на друг конституционно значим интерес и ако ограничението на правата на гражданите е пропорционално на защитавания интерес. Той трябва да бъде свързан с националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на останалите граждани.  С оспорената от омбудсмана разпоредба на чл. 171, т. 2, б. „к“ ЗДвП се ограничава правото на собственика да ползва моторното превозно средство, тъй като то се спира от движение. Това може да ограничи упражняването на правото на собственост и на съсобственика, който не е отговорен за нарушението, което е основание за наложената глоба.

Не е ясно как ще процедира МВР с вече отнетите СУМПС за неплатени глоби при проверки на границите.

Висшият адвокатски съвет срещу съдебната карта

Висшият адвокатски съвет изразява сериозни резерви по отношение на предлаганата от Висшия съдебен съвет с т.нар. Модел № 4 реформа на съдебната карта, включваща радикална промяна в родовата подсъдност на гражданските, търговски и наказателни дела. Това се казва в Становище на Висшия адвокатски съвет по повод решение на Висшия съдебен съвет от 18.02.2021 г. . С него се приема модел за реорганизация на съдебните структури на районно ниво и Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво.

При закриването на районни съдилища и прехвърлянето на компетентността им към окръжните съдилища се създава риск от затруднен достъп до правосъдие и отдалечаване на гражданите от съда, намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население на територията на съответната община и на бизнеса, задълбочаване на съществуващи демографски проблеми на обезлюдяване на районите, засягане на coциaлнaтa и личнa cигypнocт и пpaвa нa гpaждaнитe и юридическите лица.

В Държавен вестник

Брой: 23, от дата 19.3.2021 г.

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

БНБ: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

БНБ: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Брой: 24, от дата 23.3.2021 г.

Постановление № 93 от 18 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Постановление № 92 от 17 март 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Европейски регулации

Решения на СЕС

дело C-64/20

Юрисдикция на държава членка е длъжна да упражни правото, което ѝ предоставя националното законодателство, да установи, че тази държава е транспонирала неправилно директива на Съюза и че е длъжна да предприеме действия, за да поправи това положение.

Делото е по запитване на ирландски съд. Съдът в Люксембург припомня, че задължението на държавите членки да постигнат предвидения в директива резултат, както и задължението им да предприемат всички необходими мерки, общи или специални, за да осигурят изпълнението на това задължение, тежи върху всички органи на държавите членки, включително върху съдебните органи в рамките на тяхната компетентност. Освен това Съдът констатира, че ирландското право допуска частноправни субекти да искат от съда да установи неправилно транспониране на директива на Съюза от Ирландия и задължението на последната да я транспонира, както и че националните юрисдикции могат да откажат да се произнесат в този смисъл на предвидени в същото това право основания. Единствено Съдът може по изключение и поради императивни съображения за правна сигурност временно да отложи действието на норма от правото на Съюза по отношение на противоречащо ѝ национално право. Предвид това Съдът на ЕС приема, че член 288 ДФЕС не допуска национална юрисдикция да не вземе под внимание задължението на своята държава членка за транспониране на директива, с мотива че транспонирането ѝ би било несъразмерно, тъй като би могло да се окаже скъпо или ненужно поради предстоящата отмяна на тази директива.

Когато работник е сключил няколко трудови договора с един и същ работодател, минималната продължителност на междудневна почивка се прилага към тези договори в тяхната цялост, а не към всеки договор поотделно

[/ihc-hide-content]