Владислав Горанов

Едва 205 млн. лева е дефицитът на бюджета за март 2020 г., а общо за първите три месеца на годината бюджетът запазва солиден излишък. Дефицитът за март е по-малък от намалението на фискалния резерв в БНБ за периода 28 февруари-27 март, използваме, за да следим за големи текущи промени. Той също така е по-малък от очакванията, които бяха насадени от изказвания на министър-председателя Бойко Борисов.

Истинският шок за бюджета се очертава през април. През март има значително нарастване на разходите, чиито източник засега не е ясен.

По-долу представяме съобщението на Министерство на финансите, правим съпоставка с предишни периоди и кратка оценка.

Месечен дефицит от 205 млн. лева

За месец март 2020 г. салдото по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 205,4 млн. лв., съобщи МФ.

Приходите и помощите по КФП към март 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 11 007,6 млн. лв., което е 23,5 % от годишния разчет. Спрямо март 2019 г. приходите по КФП нарастват със 149,5 млн. лв., което се дължи основно на постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват грантовете по програмите и фондовете на ЕС. По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци във връзка с удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2020 г. са в размер на 9 732,8 млн. лв., което е 20,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2019 г. бяха в размер на 9 053,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на капиталовите разходи, разходите за персонал, разходите за субсидии и др.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 373,6 млн. лв.

Бюджетното салдо по КФП към месец март 2020 г. (първо тримесечие) по предварителни данни  е положително в размер на 1 274,8 млн. лв.

Сравнение с предишни периоди

Приходите през първото тримесечие са със 149.5 млн. лева повече от същия период на миналата година, а разходите – с 679.3 млн. лева.

Само през месец март – месеца, когато бе установена, че епидемията обхваща България и бе въведено извънредно положение и локдаун, приходите по консолидирания бюджет намаляват с 95 млн. лева в сравнение със същия месец на миналата година, а разходите са с 402 млн. лева повече. Тоест общият ефект на епидемията върху бюджета за по-малко от 1 месец е около 500 млн. лева. Затова вместо на излишък по това време на годината, бюджетът излиза на дефицит. Тъй като данните за март 2020 г. съдържат само две числа не можем да кажем повече.

Можем обаче да правим предположения на база на подробните данни за февруари 2020 г. Например, базовият ефект при разходите за пенсиите би следвало да е от същия порядък.

Данните за първите два месеца показват увеличение на разходите, което се дължи на базовия ефект от увеличение на пенсиите и увеличението на заплати от 1 януари, както и по-високи капиталови разходи. Прави впечатление отчетеното понижение на приходите от ДДС. То може да е свързано с ДДС върху вноса на петрол. През първото тримесечие на 2019 г. барел Брент струваше 60-70 долара, докато през същия период на тази година се понижи от 69 до по-малко от 22 долара, откъдето последва слабо възстановяване.

Оценка

Правителството трябва да представи подробна информация за източника на увеличените разходи през м. март 2020 г., както и за причините за очертаващото се неизпълнение на приходите за ДДС преди въвеждане на извънредно положение.

Следва да се има предвид, че ДДС, деклариран на 14 март се отнася за период преди въвеждане на извънръдно положение и няма причина за намаляване на постъпленията от данъка през м. март 2020 г., освен ако затворените компании от туризма, заведения и пр. не са решили да забавят вноските. Истинският шок за бюджета ще дойде през април. Той може да засегне и приходите от осигурителни плащания и данък върху доходите (тъй като декларациите, подадени към 25 март, се отнасят за възнаграждения, отнасящи се за февруари.)

На база на така представените данни за м. март предложената актуализация на бюджета вероятно се базира на  хипотезата, че коронакризата ще продължи не повече от три месеца и че ефектът върху приходите през април няма да е много тежък. Тя не обхваща ефектите от разрушаване на производствения капацитет и икономическите последици за заетостта и доходите след отмяна на извънредното положение.