Митници

След 1 януари икономическите оператори, търгуващи с Великобритания, трябва да имат регистрация в Агенция Митници, докато за търговията със стоки със Северна Ирландия съгласно подписан протокол ще продължат да се прилагат правилата на ЕС. Това стана ясно от презентация на Агенция Митници по време на годишния семинар на НАП. Договореното в последния момент споразумение не спестява тези митнически формалности.

НОВО: Според подписаното Споразумение между ЕС и Обединеното кралство като цяло стоките няма да бъдат облагани с мита и да бъдат налагани квоти, но ще се извършват митнически формалности и контрол. Стоките от Обединеното кралство, предназначени за ЕС, респективно за България ще са с митнически статус на несъюзни стоки. Това означава, че за тях ще се събират вносни мита, което представлява нов данък наред с начисляваните и досега ДДС и акциз (само за акцизните стоки).
За стоките от Обединеното кралство ще се прилагат мерките на търговската политика и забраните и ограниченията (например ще се изискват сертификати или други специфични документи) и ще се изпълняват всички формалности, предвидени при внос, уточняват от АМ.
Декларирането както на вноса, така и на износа и другите митнически режими, се извършва по електронен път. Затова икономическите оператори, които нямат регистрация, следва да се регистрират в е-Портала на Агенция „Митници“ (с електронен подпис и общоевропейски митнически идентификационен номер, наречен ЕОРИ/EORI – Economic Operators Registration and Identification number). Няма краен срок за регистрация, тя може да се извърши по всяко време до първата сделка с Обединеното кралство.

Какви са формалностите при внос от трети страни, в това число Великобритания? Търговците, които работят с Великобритания и нямат опит в търговията с трети страни, трябва да предприемат допълнителни действия, включително регистрация, преди сделките с Великобритания. Новият статут на Обединеното кралство означава, че внесените стоки оттам ще са с митнически статус на несъюзни стоки, ще се допускат за свободно обращение и крайна употреба (чл. 201 от Регламент 952/2013), ше се събират дължимите вносни мита и други вземания и ще се прилагат забрани, ограничения и други формални мерки, относими към търговията с трети страни.

Несъюзните стоки следва да се декларират с подходяща за конкретния режим митническа декларация (стандартна, опростена и допълнителна). Тя може да бъде подадена от всяко лице, което може да предостави цялата информация за съответния режим. Декларирането е само по електронен път чрез директен обмен на съобщения между ИС на АМ и ИС на лицето, което предварително е изградило връзка тип b2b. Вторият канал е чрез уеб интерфейса на портала на АМ (спецификация е в секция Документи). За целта е необходим не само електронен подпис, но и EORI регистрация и регистрация за подаване на данни по електронен път на е- портала на АМ. EORI e митнически регистрационен номер, валиден за ЕС. Възможно е упълномощаване на митнически представители, който да представлява икономическия оператор пред митническите органи (чл. 18 от МКС). Няма да има промяна по отношение на съществуващите регистрации, уточниха от АМ.

Митническите режими, при които могат да бъдат поставени стоките съгласно митническия кодекс на Съюза, са:

  1. Допускане за свободно обращение;
  2. Специални режими

– транзит: вътрешен и външен;

– складиране: митническо складиране и свободни зони;

– употреба за специфични цели: временен внос и специфична употреба;

– усъвършенстване: активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване

  1. Износ

Допускане до свободно обръщение (внос) се отнася за несъюзни стоки, предназначени за пазара на Съюза или за лична употреба в рамките на митническата територия на Съюза. При допускането се събират митни сборове, прилагат се забраните и ограниченията съгласно митническата политика и другите формалности при вноса на стоки. При режим митническо складиране или свободни зони могат да бъдат складирани несъюзни стоки не територията на ЕС без да подлежат на вносни мита, други вземания, на мерките на търговската политика, доколкото тези мерки не забраняват въвеждан е или напускане на стоки и или от територията на Съюза. Под временен внос се въвеждат несъюзни стоки, след което те ще бъдат реекспортирани, поради което са напълно или частично освободени от вносни мита, без да подлежат на други вземания и на мерките на търговската политика, доколкото тези мерки не забраняват въвеждан е или напускане на стоки и или от територията на Съюза. При активно усъвършенстване несъюзни стоки могат да бъдат подлагани на операции по дообработване, без тези стоки да подлежат на вносни мита или други вземания и мерките на търговската политика.

Митническото задължение (по принцип по отношение на трети страни) възникване в момента на приемане на митническата декларация. Ставката на митото зависи от вида на стоката и държавата на произход. Справка за ставката може да се направи в модула TARIC на АМ.

ДДС се начислява от митническите органи при допускане за свободно обращение и крайна употреба. ДДС се начислява и при специфична употреба и временен внос с частично освобождаване от вносни мита. Определението за внос е в чл. 16 от ЗДДС – въвеждането на несъюзни стоки на територията на страната, но когато при въвеждане на територията на станата стоките са поставени в свободна зона или под митническите режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вноски мита, външен транзит, вносът се смята за осъществен само когато стоките се допуснат за свободно обращение. Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък. Изключение е отложеното начиславяне на ДДС при внос по чл. 167а от ЗДДС или специалния ред за начисляване на данък при внос за инвестиционни проекти по чл. 164 от ЗДДС. Ставката при внос е 20%, освен за внос на книги, бебешки храни и пелени, за които до 31.12.2021 г. ставката е 9 на сто. Длъжник на митническото задължение е деклараторът, а при косвено представителство – лицето, за сметка на което се извършва декларирането. По отношение на акцизните процедури, Обединеното кралство става трета страна. Вносът се облага с акциз, освен когато стоките са поставени под режим отложено плащане. В съответствие с член 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, който е част от Споразумението за оттегляне, правилата на Съюза в областта на акцизите ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия.

Къде да намерим повече информация? Входната точка за взаимодействие с митническата администрация е е-порталът – https://ep.customs.bg/eportal/

Информация за получаване на ЕОРИ номер се намира в меню Запознаване с Е-Портал, секция „Как да“. След регистрация потребителят има достъп до различните информационни системи на АМ, управлява процесите и прикачените към тях профили.

Образци на документи и описание на процедурата – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/import-and-export/0bfa2ce2-8b67-4af0-81ed-1ae04cc24219

Във връзка с това трябва да се знае, че EORI номера, издадени от британската митническа администрация (започващи с GB) няма да са валидни след 1 януари, но регистрациите прикачените към тях профили за достъп до информационните системи на АМ ще останат активни. Великобритания ще се изключи от платформата за обмен на съобщения на ESC и няма да е възможно завършването на движения по електронен път. Ще има забавяне на потвърждения за напускането на стоките.

Полезни линкове

Транспортиране на стоки между Великобритания и ЕС от 1 януари 2021 г. : ръководство за товарни превозвачи и водачи на товарни автомобили (на български) –https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.bg

Информация от Обединеното кралство (на английски език):

Как ще работи границата с Европейския съюз след преходния период ?https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Промени в законодателството на Обединеното Кралство Великобритания, по отношение на ДДС третирането на чуждестранни стоки, продавани на клиенти в Обединеното Кралство Великобритания от 1 януари 2021 г.https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

Внос на стоки от ЕС във Великобритания от 1 януари 2021 г. – https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

Износ на стоки от Великобритания за ЕС от 1 януари 2021 г.https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021