БНБ

В момента се извършва съгласуване на мерките за попълване на капиталовия недостиг на ПИБ и Инвестбанк, установен след прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на шест банки. Това става ясно от кратки отговори на въпроси, изпратени до БНБ, отнасящи се до последващите мерки.

Конкретният въпрос бе дали ПИБ и Инвестбанк, които обявиха в прессъобщения намерения за покриване на капиталовия недостиг, са съгласували мерките с БНБ. Отговорът на БНБ гласи: „Подготвени са първоначални проекти в рамките на изискванията на процедурата за тясно сътрудничество. В момента протича процес на взаимно информиране между БНБ, ЕЦБ и банките.“ При обявяването на резултатите от ПКА и стрес тестовете, проведени от самата БНБ през 2016 г., ангажиментите на банките бяха част от справката с индивидуалните резултати.

Всички инструменти в съответствията с изискванията на процеса за установяване на тясно сътрудничество, свързани с по-нататъшно укрепване на капитала, са допустими, допълва още централната банка.

В отговор на въпрос дали ще се изиска банките да отразят резултатите от ПКА в отчетите си, БНБ посочва, че прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен характер, и осигурява моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата. Това бе подчертано и в прессъобщението на ЕЦБ от 26 юли 2019 г. БНБ се ангажира да предприеме последващи действия в строго съответствие с мандата на централната банка и съответната регулаторна рамка.

Централната банка не отговаря на въпроса в какъв срок следва да бъде покрит капиталовият недостиг, тъй като капиталовите планове са в процес на изготвяне и съгласуване.

Още по темата: Какво следва след стрес тестовете?