данъци

Министерството на финансите публикува проект за промени в ДОПК, насочени срещу укриването на данъци от международни компании и чрез трансгранични сделки. По този начин се въвежда BEPS пакета на ОИСР.

Голяма част от промените целят засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и въвеждане на мерките за данъчна прозрачност, предвидени в Директива (ЕС) 2015/2376.

Ще се обменя информация за издаваните от държавите членки предварителни данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване с цел ограничаване на износ на печалба чрез трансферното ценообразуване и укриването на данъци.

Въпреки че българското законодателство не предвижда издаване на предварителни споразумения за ценообразуване, България ще получава информация за издадените от други държави членки предварителни споразумения за ценообразуване,

В съответствие с изискванията на директивата, в ДОПК се създават правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на Националната агенция за приходите следва да обменя с компетентните органи на държавите членки и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване. Информацията се обменя в срок до три месеца след изтичането на шестмесечието, през което становищата или споразуменията са издадени, изменени или подновени, като се използва стандартен формуляр.

Предварително трансгранично данъчно становище е становище, споразумение или акт с подобен ефект, издадено от приходната администрация или друг държавен или общински орган, което се отнася до тълкуването или прилагането на данъчни разпоредби във връзка с трансгранични сделки или дейност, извършвана от дадено лице в друга юрисдикция, включително когато в резултат на нея възниква място на стопанска дейност. От обхвата на обмена са изключени становищата, издадени по отношение на физически лица. Предвижда се с наредба на министъра на финансите да бъдат определени редът, начинът и условията за издаване на данъчни становища.

Тази наредба засяга и данъчните становища, свързани с преките данъци и извън случаите на трансгранична дейност, когато се засяга лице или група лица със сума на годишните нетни приходи от продажби за лицето или за групата, надвишаваща 40 000 000 евро, както и лица, извършващи финансова или инвестиционна дейност.

Предварително споразумение за ценообразуване е споразумение, уведомление или друг акт с подобен ефект, издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица от приходната администрация, с което се установява подходящ набор от критерии за определяне на трансферните цени по трансгранична сделка между свързани предприятия преди изпълнението й или определя причисляването на печалби към място на стопанска дейност.

Освен това се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/881, е свързан с необходимостта от засилване на прозрачността по отношение на многонационалните групи предприятия.

Това е насочено срещу практиката на големите многонационални групи предприятия да създават такива структури, които позволяват насочването на облагаемите печалби от държавите с високи данъчни ставки, където е реализиран доходът, към такива с ниски данъци.

Освен това с проекта се създават правила в ДОПК за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия. Компетентен орган за осъществяване на обмена на отчети по държави с други държави е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Отчетите по държави се предоставят на държава членка или на друга юрисдикция, чиито местни лица са част от многонационална група. Но това се отнася само за групи, които имат общи консолидирани приходи в размер над 1 466 872 500 лева за предходната данъчна година. Предоставянето на информацията се извършва в 15- месечен срок, считано от края на данъчната година на групата, за която се отнася отчетът по държави.

С проекта се предлагат правила за случаите, когато многонационална група от предприятия подава отчет по държави в България. Това е задължение на крайното предприятие майка на групата, когато то е местно лице за данъчни цели на  България. В този случай отчет по държави се подава, когато общите приходи на групата съгласно консолидирания финансов отчет са в размер над 100 000 000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година.

Когато крайното предприятие майка не е местно лице за данъчни цели на  България, отчет по държави се подава от заместващо предприятие майка или съставно предприятие на групата, което отговаря на определени условия, за което проектът съдържа детайлни правила. В този случай отчет по държави се подава, когато общите приходи на групата съгласно консолидирания финансов отчет са в размер над 1 466 872 500 лева за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година.

Предоставящото информация предприятие подава отчет по държави пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по електронен път в предварително утвърдена форма, в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за групата.

Когато съставно предприятие на многонационална група предприятия не представлява предприятие от изброените (предприятие – майка или заместващо предприятие), то уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите относно предоставящото информация предприятие и държавата, на която то е местно лице за данъчни цели, не по-късно от последния ден на отчетната данъчна година на групата. За първия отчетен период се предвижда уведомлението да се подава до 30 септември 2017 г.

Тези изменения следват разработените от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) правила за обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища, предварителни споразумения за ценообразуване и отчети по държави. През 2016 г. България се присъедини към Рамката за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). Така страната ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и в мониторинг повъвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарти и други елементи на BEPS.

Друга част от разпоредбите засяга взаимната помощ при събиране на публични вземания в други страни.