ТЕЦ Марица Изток 2

Българският енергиен холдинг формира загуба за полугодието на 2019 г., което отразява редица проблеми, пред които е изправена държавната енергетика.

БЕХ отчита загуба преди данъци от 12.5 млн. лева при печалба от 159 млн. лева за същия период на миналата година. Приходите, които са главно дивиденти, намаляват от 108 на 81 млн. лева, а разходите се увеличават силно.

От холдинга обясниха, че загубата се дължи на това, че „Булгартрансгаз“ все още не е превел дивидента си, докато печалбата на „Булгаргаз“ е намаляла с 41 млн. лева или пет пъти заради провизии по загубеното дело пред Европейската комисия. БЕХ и газовите дружества дължат 77 млн. евро по загубеното дело, но засега са представили само гаранция пред ЕК.

ЕСО не е разпределило дивидент за майката си, тъй като е покрило загуби от предишни години.
В същото време обаче АЕЦ увеличава печалбата си с 46 млн. лева до 164 млн. лева.
Отбщо приходите от дивидинт от дъщерните дружества (от печалбата им за 2018 г.) са с 24 млн. лева по-малко.

Много по-голямо значение обаче има извършената обезценка на вземания в размер на 95 млн. лева, което се отчита като разход. За сравнение, през първото полугодие на миналата година бе реинтегрирана обезценка (приход) в резултат от прилагането на МСФО9.

От отчета става ясно, че са отписани вземания от НЕК и ТЕЦ „Марица изток 2“, поради слабата им ликвидна позиция.
Това индикира сериозни проблеми.

Общо вземанията на холдинга от дъщерните му дружества достигат 2.36 млрд. лева. Затова допринася и продължаващото закупуване на квоти за ТЕЦ „Марица Изток 2“, което се оформя като задължение на централата, която е в технически фалит.
През април са закупени още 400 хил. тона квоти, тъй като са редуцирани безплатните квоти по Националната програма за инвестиции за 2018 г.
Съществуващите задължения на ТЕЦ 2 са обединени в нов договор за заем на стойност 485 млн. лева със срок на погасяване до края на 2023 г. Отделно заради покупката на квоти парникови газове, необходими за работа на ТЕЦ-а, нетната стойност на търговските вземания на БЕХ от „Марица изток 2“ достига 230 млн. лева.

БЕХ и Министерство на енергетиката нямат план как да се справят с растящата задлъжнялост на държавния ТЕЦ. В същото време синдикатите се извоюваха обещание, че „Марица изток 2“ няма да бъде затворена.

БЕХ не би могъл да отпише изцяло вземанията си от НЕК и „Марица изток 2“. Първо, холдингът има значителни задължения по облигационната емисия, а подобни рискове не са отразени в проспекта й. Второ, спорно е дали това да се разгледа като непозволена държавна помощ. Ако се върви по този път, в крайна сметка може да са стигне до ново увеличение на капитала на БЕХ.

Това означава ТЕЦ-ът да се спасява с парите на данъкоплатците.

Предишното ръководство имаше планове да иска от ЕК да разреши държавна помощ, но това не бе направено.
През юли начело на държавния холдинг се завърна Жаклен Коен, който го ръководеше по време на кабинета на Пламен Орешарски.

Отчетът на ТЕЦ „Марица изток 2“ за полугодието не бе публикуван.