БЕХ

Първите обявени резултати на държавните компании от транспорта и енергетиката чертаят смесена картина, като се влошава положението на БДЖ и ТЕЦ „Марица изток“ 2.

БЕХ приключва с печалба от 124 млн. лева – малка промяна спрямо миналата година. Приходите му от дейността се увеличават до 117 млн. лева, а финансовите постъпления се покачват до 129 млн. лева.
Голяма част от дейността на БЕХ е да отпуска заеми. Задълженията на НЕК към холдинга достигат 2.287 млрд. лева, а на ТЕЦ „Марица изток” 2 – 255 млн. лева. В първия случай това е резултат от предоставянето на 522 млн. евро зо погасяване на задължения на НЕК към „Ей И Ес Марица Изток 1” и „КонтурГлобал Марица изток 3”. Освен това НЕК получи 601 млн. евро директно от държавния бюджет, с които се разплати с „Атомстройекспорт” по загубеното арбитражно дело.

Колкото до „Ей И Ес“, дружеството приключва с печалба от 103 млн. лева (понижение с 29%) на фона на спад на приходите си до 544 млн. лева (с 11%).

Със сходни по размер приходи – 547 млн. лева (намаление с 13%), държавният ТЕЦ „Марица изток“ 2 приключва със загуба от 90 млн. лева. Държавното дружество има много по-големи разходи за материали, за провизии и заплати (каквито в AES няма), но пък американската централа го изпреварва по финансови разходи. „Ей И Ес“ има договори с други свързани дружества за финансиране, извозване на отпадъци и управлението и поддръжката на централата.

Другият ТЕЦ от Маришкия басейн не е публикувал отчетите си.

В отчета на БЕХ също прави впечатление натрупването на солидни задължения на ТЕЦ „Марица Изток” 2 към холдинга-майка. БЕХ е отпуснал само през миналата година 140 млн. лева за финансиране на дейността на централата, а други почти 50 млн. лева са апортирани в капитала (апортът на вземане превръща дълга в капитал и розтоварва длъжника, но за кредитора това може да се окаже равносилно на опрощаване). През януари тази години са консолидирани стари дългове на ТЕЦ-а, като те са разсрочени до 2013 г. с гратисен период по главницата до края на тази година.

Мини Марица Изток приключва с печалба от 1.1 млн. лева при спад на приходите от дейността с почти 8%. ЕСО увеличава печалбата си до 69 млн. лева.

НКЖИ приключва с намаление на приходите от услуги и ръст на разходите си, както и с много проекти по ОП „Транспорт”.
Приходите на компанията 357 млн. лева и нарастват с 1.9 млн. лева. Ръстът се дължи на увеличение на приходите от наеми и продажба за скраб и финансовите приходи, докато основната дейност – приходите от инфраструктурни такси и от ремонти бележи спад. Той е обусловен от спада при таксите от товарни превози – с 1.9% във влаккилометри и с 4.8% в тонкилометри.
Разходите са 389 млн. лева, като се увеличават с почти 10 млн. лева, основно заради индексация на заплатите с 6% и външни услуги.
Освен субсидията от държавния бюджет в размер на общо 240 млн. лева, инфраструктурната компания през миналата година получи 208 млн. лева временна безлихвена помощ от бюджета за довършване на големите жп проекти от предишния програмен период.
Приходите на БДЖ намаляват с 6 млн. лева, а разходите – с 0.6 млн. лева.

Загубата на Холдинг БДЖ нараства от 5.1 на 31.2 млн. лева. Това се дължи на по-малко приходи от продажби на свързани лица и разходи за обезценки (на вземания от Макенодия и Гърция.
Просрочените търговски задължения на холдинга са 71 млн. лева, а просрочените заеми – 156 млн. лева.
Втората облигационна емисия е обявена за предсрочно изискуема през 2014 г. и въз основа на това се правят опити за продажба на вагони, почивни станции, сгради, както и 2.8% от капитала на ЗАД „Алианц България”.

Дружеството разчита да получи държавна помощ за анулиране на стари задължения за 600 млн. лева след разрешение на ЕК и след като приключи концесията за Летище „София”. Постъпленията от нея бяха заложени като приход в даръжавния бюджет още през 2016 г., но срокът за подаване на оферти бе удължен до 19 май 2017 г.

В очакване на инвеститор летището подобрява финансовите си резултати и погаси предсрочно заема си към ЕИБ. Към 31 декември 2016 г. печалбата му е 9.6 млн. лева спрямо 5.6 млн. лева година по-рано. Приходите са се увеличили с 13 млн. лева до 131 млн. лева, основно заради увеличени приходи от продажби. Последното е свързано с главно с увеличаването на пътникопотока. Рекорден брой пътници – общо 4 980 387 пътници са преминали през двата терминала през миналата година (ръст с 22%).