Държавната Българска банка за развитие е отпуснала допълнителен кредит от 55 млн. лева в полза на Държавната консолидационна компания, показват документи, публикувани в Търговския регистър. Това е трети поред заем за държавния холдинг, който концентрира акции на военни заводи, „Ел Би Булгарикум“, много терени и др. Предишният заем в размер на 15 млн. лева бе договорен през лятото на 2017 г., когато ДКК се озова част от сложна схема по придобиване на „Дунарит„.

В резултат общата експозиция на Българска банка за развитие към държавния холдинг става 99 млн. лева, а общият размер на кредита – 107 млн. лева (изглежда са правени погашения).
Собственият капитал на ББР съгласно неодитирания отчет, публикуван от БНБ, е 753 млн. лева.

Съгласно чл. 45 от Закона за кредитните институции общата експозиция на банката към лице по ал. 1, което не е кредитна институция или инвестиционен посредник, не може да надвишава 10 на сто от собствения й капитал. Регламент 575 предвижда изключения за експозициите към самото правителство.
Няма информация за целта на кредита. Съгласно устава на ББР, тя кредитира приоритетно МСП.

Договорът за кредит е сключен на 9 февруари. А на 13 февруари министърът на икономиката Емил Караниколов, който е принципал на ДКК, решава да увеличи капитала й със 120 млн. лева, при което капиталът на ДКК достига 353 млн. лева. Едновременно с това министърът отменя друго свое решение, (непубликувано) взето на 30 януари 2018 г.

Увеличението на капитала на ДКК става чрез апортиране на акции, представляващи 100% от капитала на „Еко Антрацит“, на стойност 120 млн. лева. Това е малко държавно дружество, което нашумя миналата година, когато с извънредно решение правителството разпредели част от бюджетния излишък, а именно 120 млн. лева, за увеличение на капитала му. Това решение бе мотивирано с важната за обществото дейност по отстраняване на еко щети. Сумата, предоставена от бюджетния излишък, надвишава в пъти приходите на „Еко Антрацит“ – дружество с по-малко от 10 служителя. В крайна сметка тази сума, която според решението на МС, е предназначена за укрепване на хвостохранилища и рекултивация на стари рудници, се озовава в ДКК.

Предполага се, че по този начин държавният холдинг изгражда финансов и кредитен капацитет. Дали това е така ще стане ясно от последващи придобивания.