БНБ

Рязко нарастване на паричните средства в банките през четвъртото тримесечие на 2014 г., показват отчетите им към 31 декември. Две трети от ръста на депозитите в банките не е раздаден като кредити.

Увеличението на ликвидните средства е особено силно изразено при ЦКБ. Банката увеличава паричните средства (вкл. сметки при БНБ) от 677 на 1 197 млн. лева. Това се дължи както на увеличаване на депозитите (с почти 400 млн. лв.), така и на известно намаляване на кредитите и финансовите активи. В резултат съотношението между кредити и ликвидни средства е 2 към 1. ЦКБ вече изпреварва по ликвидни средства най-голямата банка Уникредит Булбанк, макар при последната те също да се увеличават – от 697 млн. да 1092 млн. лева. Но Булбанк е раздала и значително повече заеми. През тримесечието най-голямата банка e привлякла депозити за близо 1 млрд. лева, а е увеличила кредитите със 724 млн. лева.
Райфайзенбанк също увеличава ликвидността – от 469 на 932 млн. лева, като това е съпроводено с доста големи промени. Кредитите, отпуснати от банката намаляват със 775 млн. лева до 4 млрд. лева. Налице е и намаление на привлечените средства – с 272 млн. лева, като в крайна сметка банката понижава балансовото число с 295 млн. лева.
ПИБ също формира ръст на ликвидните средства, при увеличаване на привлечените средства с 241 млн. лева. Банката е обезценила вземания за 206 млн. лева през тримесечието, но въпреки това формира годишна печалба от 30 млн. лева.
Три банки – Уникредит Булбанк, Банка ДСК и СЖ Експресбанк осигуряват по-голямата част (60%) от ръста на привлечените средства.

депозити в банките
Уникредит формира най-голяма печалба – 241.6 млн. лева, следвана от Банка ДСК – 230 млн. лева.
Шест банки са на загуба. Сред тях е завърналата се в статистиката ТБ „Виктория” – доскорошната дъщерна банка на КТБ, която е със загуба от 14.9 млн. лева, след обезценки за 9 млн. лева.

Общо за банковата система паричните средства и салда при БНБ отбелязват тримесечно увеличение с 2.3 млрд. лв. (31.6%) и достигат 11.5% от активите на банките. Това се дължи основно на изплащането на гарантираните депозити от КТБ.

През четвъртото тримесечие банковият сектор привлича допълнително ресурс за 3.2 млрд. лв. Привлечените средства достигат 73.5 млрд. лв. Двигател на растежа са депозитите от граждани и домакинства, които за трите месеца се увеличават с 4.1 млрд. лв. Населението държи 55.8% от привлечените средства в банките. Делът на местните източници вече е 85.1% от общата сума на привлечените средства.

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) през тримесечието се увеличават с 1.4 млрд. лв. и в края на декември са в размер на 55.6 млрд. лв. Най-съществено нарастват вземанията от централни правителства, тоест ДЦК (с 998 млн. лв.), следвани от вземанията от некредитни институции (с 480 млн. лв.) и корпоративните кредити (със 116 млн. лв.). В края на декември нетните кредити с просрочие над 90 дни за 28-те банки е 9.41% (с приспадане на обезценките). Към 31 декември 2013 г. показателят бе 10.28%.

Банковата система отчита печалба към 31.12.2014 г. от 746 млн. лв. (при 601 млн. лв. към 30.9.2014 г. за 28-те банки).
Година по-рано тя бе 585 млн. лв.