БНБ

Печалбата на банките расте, а само три кредитни институции са на загуба преди стрес тестовете, като две от тях са клонове на чуждестранни институции. Дори кредитори, които редовно отчитат загуба, са приключи полугодието с печалба, показват данни на БНБ.

С най-голяма печалба отново е Банка ДСК, която е натрупала 179 млн. лева след данъци към 30 юни.

През първата половина на 2016 г. банковият сектор реализира 773 млн. лв. печалба, като размерът ѝ е с 270 млн. лв. по-голям от отчетения към 30 юни 2015 г. Подобреният финансов резултат се дължи главно на повишените печалби от финансови активи на разположение за продажба, на по-ниската обезценка и на намалените разходи за лихви. Към 30 юни 2016 г. натрупаната обезценка по
кредити и вземания в банковата система възлиза на 326 млн. лв. (при 416 млн. лв. година по-рано).

Общата сума на активите през второто тримесечие нараства с 1.5 млрд. лв. (1.7%) и в края на юни е 88.7 млрд. лв. Най-съществен е растежът на кредитите и авансите – 974 млн. лв. (1.8%), които заемат 62.2% в общата сума на активите на банковия сектор.
Въпреки това коефициентът на ликвидност остава много висок – 36.64%. Почти половината ликвидни активи са парични средства и парични салда при БНБ.