Повечето компании очакват значителни затруднения заради пандемията от COVID-19 и свързаните с това ограничителни мерки, като 83% се притесняват за обслужване на задълженията си. Само 22% обмислят да се възползват от мярката 60/40. Това показва първата анкета на Economix.bg за икономическите последици от коронакризата.

Почти половината от анкетираните (47%) оценяват с максималната оценка 5 нивото на риска, пред който са изправени. Анкетата е сред 163 фирми, като някои не са отговаряли на всички въпроси.

На въпроса „Вашата дейност беше ли засегната от затваряне по предписание на държавен орган и други ограничения във връзка с извънредното положение“ 61% отговарят утвърдително. В следваща анкета поставяме уточняващ въпрос за типа на тези ограничения.


По-голямата част от отговорилите са заявили, че могат да преминат изцяло или в значителна степен към дистанционна работа. Този отговор е повлиян от високия дял на самонаетите и на представителите на консултантския бизнес, и сравнително ниския дял на предприятията от преработващата промишленост. Голяма част от анкетираните са посочили различни ограничения, поради които дистанционната или надомна работа не е подходяща за тях или е подходяща само за малка част от наетите.
Под 22% са изразили интерес към схема 60/40, докато над 20% планират съкращения. Повечето от отговорите са постъпили преди да бъде публикувано ПМС 55 и да станат известни ограничителнитет условия.

Мнозинството от отговорилите (79%) смятат, че продажбите им на вътрешния пазар ще бъдат засегнати в значителна степен. Около половината очакват да бъдат засегнати доставките им.

Общо 83% от фирмите виждат значителен или умерен риск за посрещане на финансовите задължения през следващите 3 месеца.

По-малко от 18% от отговорите имат резерви, които им позволяват да издържат при блокиране на икономиката в продължение на 3 месеца.