По-голяма част от отворените процедури, по които се набират проектни предложения, са насочени към общините или държавни органи, включително самите министерства.
Следва списък на отворени схеми по ОП към 1 април, по които могат да кандидатстват български компании.

ОП „Конкурентоспособност“
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.
Програмата обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.
Финансира се закупуване на материали, машини, оборудване, ноу хау, ДНА, както и разходи за извършване на енергиен одит. Финансиране от 30%, като за енергиен одит се добавят 10%. Освен това по 10% се добавят при наличие на някоя от следните характеристики:

  1. Технологични проекти с незадължителен енергиен одит
  2. Проекти, включващи системи за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.
  3. Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието
  4. Проекти за преминаване на по-екологично гориво (смяна на горивна база)
  5. Въвеждане на система за енергийно управление
  6. Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори

Тази програма е интересна с това, че за първи път има Асистент по верификация (АВ) – Дружество по ЗЗД „КПМГ България и И Ес Ди“, който дава становище по всяка заявка в срок до 10 работни дни.

BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
Финансира се придобиването на ДМА, ДНА, маркетингови проучвания, разходи за популяризиране на клъстера
Краен срок – 16 април 2013 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси“
BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ“

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от безработни, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I. Размер – до 20 000 лева. Допустимите разходи включват закупуване на материали, оборудване, реклама и визуализация, както и разходи за заплати на наетите за три месеца.
Краен срок – 31 май 2013 г.

[toggle header=“Виж още: Възможности за финансиране по JEREMIE„]

Инициативата осигурява финансиране по три начина:

– гаранции за банки. Пет банки посредници – РББ, УниКредит Булбанк, ОББ, Прокредит, СИБанк, отпускат заеми с преференциални условия към МСП от септември 2011г.

– инвестиции, които допълват кредитите на 4 банки, избрани с конкурс в края на 2012 г. – ПИБ, Прокредит Банк, Алианц, СЖ Експресбанк. 50% от заема се осигурява от фонда с 0% лихва, така че средно заемите са с лихвен процент, двойно по-нисък от пазарния. До 2 млн.евро, до 10 години. Фондът насочва най-много средства по тази схема.

– осигуряване на дялов капитал чрез три действащи схеми: инвестиции в стартиращи иновативни предприятия (чрез Eleven и LauncHub); фонд за рисков капитал (NEVEQ), мецанин фонд (Bulgaria Mezzanine Capital)[/toggle]