цигари

Да отпадне намалената ставка на акциза на т. нар. оцветени горива за отопление и да започне повишаване на акциза за цигарите, предвижда проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, одобрени от правителството.

Предлага се промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз на цигарите от следващата година. Целта е пропорционалният акциз, който зависи от цената да нарасне за сметка на специфичния, която е на къс. Така няма да бъдат засегнати толкова силно най-евтините цигари.  Предложението е специфичният акциз да бъде намален от 101 лева на 70 лева за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно до достигане на минималните нива за облагане за Европейския съюз от 1 януари 2018 година, съответно 38% от продажната цена за 2016 година, 40% от продажната цена за 2017 година и 42% от продажната цена за 2018 година.

В момента специфичният акциз е 101 лв., а адвалорният – 25 на сто от 1 януари 2016 г., 27 на сто от 1 януари 2017 г.; 28 на сто от 1 януари 2018 г.

Най-евтините цигари ще поскъпнат с 20 ст. от началото на 2016 г. и ще струват 4.10 лева. При най-скъпите марки повишението на цените ще бъде малко по-голямо – от 6 лв. на около 6.28  лв. По старата системата, те щяха да поскъпнат два пъти по-малко.

Първоначалното предложение на МФ беше ставката да стане 161 лв. на 1000 къса догодина и да се повиши до 177 лева на 1000 къса през 2018 г. По-рано правителството отложи повишението на акциза за цигарите за 2016 г. Според одобрения от предходния кабинет график, те трябваше да поскъпват с по 14 стотинки/кутия на година.

Съгласно изискванията на Европейския съюз минималните ставки за облагане на 1000 къса цигари трябва да нараснат и от  2018 година да достигнат 90 евро за 1000 къса или 177 лева за 1000 къса.

Освен това от 1 януари 2014 година общият акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60% от средно претеглената продажна цена на дребно.От същата дата специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да е по-малък от 7,5 на сто и по-голям от 76,5 на сто от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на специфичния и пропорционалния акциз и ДДС определени върху средно претеглената продажна цена.

По данни на Европейската комисия, публикувани в интернет страницата на Главна дирекция TAХUD, към 1 юли 2015 година 16 държави-членки са с по-висок пропорционален акциз на цигарите в сравнение с България, като това са: Австрия, Белгия, Кипър, Чехия Естония, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта и Полша.

Но сме на трето място по най-висока тежест в ниския клас предлагани цигари.

Предлаганата мярка ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи, при задържане на ценовите равнища на ниския и средния клас цигари.

По прогноза на МФ ефектът за бюджета при запазване на потреблението за периода 2016-2018 година е в размер на 119 322 783 лева.

Следва да се има предвид, че по този начин се избягва огромният натиск към потребление на контрабандни цигари, който се проявява обикновено при увеличаване на акцизните ставки, като най-ниските ценови класове до средните няма да бъдат подложени на такъв натиск за увеличение, коментира Горанов.

Заради злоупотреби при използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво, е предложено увеличението на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление. Досега акцизната ставка за дизела, използван като гориво за отопление, и пропан-бутана бе 10 пъти по-ниска. От 2016 г. ставките се изравняват.

Досега никой не е посмял да бръкне в тази рана, защото всъщност се явяват фирми посредници, които купуват горивата и ги доставят съответно  на болници и училаща, обясни премиерът Бойко Борисов.

Той твърди, че при проверките по бензиностанциите са открити случаи на продажба на маркирани горива.

Други промени

Предвидено е движението от един данъчен склад до друг данъчен склад на един и същи лицензиран складодържател на територията на страната на акцизни стоки, облепени с бандерол, да не се счита за освобождаване за потребление, а същите да са под режим отложено плащане на акциз след получено разрешение от директора на Агенция „Митници”.

Лице-вложител, което има неуредени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, няма да може да прехвърля собствеността върху акцизните стоки на друго лице-вложител с цел избягване плащането на дължими публични задължения.

За да бъде прекратена практиката недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция „Митници” да заобикалят плащането на дължими публични вземания чрез прехвърляне на дружество длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона, се въвежда изискване да не се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, прокуристи и мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи или мажоритарни съдружници или акционери членове на органи на управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

Намаляват се и сроковете за възстановяване на акциз за електрическа енергия от три месеца на два месеца.

С оглед хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от ВЕИ, се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз.

Усъвършенстват се разпоредбите, свързани с изчисляване на данъчната основа при комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия съобразно съществуващата практика на Съда на Европейския съюз, като се включват норми в самия закон, за да се избегнат правни спорове по отношение на облагането с акциз на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.

С цел намаляване на възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия е предложено разрешение за търговия с тютюневи изделия да бъдат издавани и за съхранението на тези стоки. Също така се забранява държане, пренасяне и превозване на ръчно свити цигари и цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса – това по аналогия със забраната за пренасяне на повече от две кутии, стандартни пакети цигари.