данъци

Министрите на финансите на ЕС постигнаха съгласие по законодателно предложение за противодействие на агресивното трансгранично данъчно планиране, което задължава консултантите и други лица да докладват при съмнение за избягване на данъци. Това е част от мерките по инициативата на ЕС BEPS.

Най-новата от редица мерки, предназначени да предотвратят избягването на корпоративното данъчно облагане, се въвежда като допълнение към директива 2011/16/EU за администартивното сътрудничество в областта на облагането.

Директивата ще изисква от посредниците, като например данъчни консултанти, счетоводители и адвокати, които проектират и/или насърчават схеми за данъчно планиране, да докладват схеми, считани за потенциално агресивни. Ключовият въпрос е какво означава агресивна схема.

Това бе и спорният момент в предложението. В проекта е включен списък на характеристиките и елементите на една сделка, които съдържат силна индикация за избягване на данъци (hallmarks}. Такава индикация е налице при трансгранични сделки, по които получателят не е резидент на нито една страна, или е регистриран в офшорна зона (от списъка на некооперативните данъчни убежища) или в страна, която няма корпоративен данък. Най-спорният въпрос бе дали това трябва да обхване страните с ниски данъчни ставки (под 35%), но се прие да се отнася за нулеви или близки до нулата корпоративни данъци. Съмнителни са и сделки с компании, които се управляват от номинален директор или имат труднопроследим собственик.

Включени са и мерки срещу трансферното ценообразуване – например сделки с трудно оценими нематериални активи или когато очакваните годишни приходи преди данъци и лихви  (EBIT) в тригодишен период след транссфера са под 50% от очакваната EBIT на трансфериращия, ако такъв трансфер не е извършен.

Държавите членки ще бъдат задължени да обменят автоматично получаваната от тях информация посредством централизирана база данни. Това ще позволи ранното установяване на нови рискове от избягване на данъчно облагане и предприемането на мерки за спиране на вредните договорености.

Държавите членки ще бъдат задължени да налагат санкции на посредниците, които не изпълняват мерките за прозрачност.

В проекта за директива се набелязват „типични белези“, въз основа на които да се идентифицират видовете схеми, които трябва да бъдат докладвани на данъчните органи. Изискването за докладване на определена схема няма да означава, че тя е вредна, а просто, че може да представлява интерес за данъчните органи с оглед упражняване на допълнителен контрол. Въпреки че много от схемите имат напълно законни цели, стремежът е да се идентифицират схемите, които нямат такива.

Предложението до голяма степен отразява действие 12 от плана на ОИСР от 2013 г. за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Споразумението беше постигнато на заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси. Съветът ще приеме директивата без допълнителни обсъждания, след като текстът бъде финализиран на всички официални езици.

Държавите членки ще разполагат със срок до 31 декември 2019 г. да я транспонират в националните законови и подзаконови актове.

Новите изисквания за докладване ще се прилагат от 1 юли 2020 г. Държавите членки ще бъдат задължени да обменят информация на всеки три месеца, в рамките на един месец след края на тримесечието, през което е подадена информацията. Първият автоматичен обмен на информация следователно ще бъде осъществен до 31 октомври 2020 г.

За приемането на директивата е необходимо единодушие в Съвета, след провеждане на консултация с Европейския парламент. Парламентът гласува становището си на 1 март 2018 г.