декларация, документи

Обърканите текстове на ПМС №55 от 30 март 2020 г. дават възможност за заобикаяне на ключови изисквания на популярната схема за компенсация с цел запазване на заетостта, по-изевстна като 60/40.

Съгласно § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за срок, не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

За предприятията, коита въвели непълно работно време, компенсациите ще се изплащат пропорционално на отработеното време през м. януари 2020 г. (Подробности)

Схемата стана популярна като 60/40, тъй като се предвижда държавата да покрива 60 от осигурителния доход, както и 60% от осигуровките, дължимите от работодателя. В замяна работодателят поема ангажимент да не съкращава работници и да изплати пълното възнаграждение. По-конкретно, в съответствие с чл. 1, ал. 9 от ПМС №55 работодателят, получил компенсация (в размер на 60% от осигурителния доход за януари и дължимите осигуровки за своя сметка), изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на лицата по чл. 1, ал. 5 (работници и служители) и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Идеята е работодателите да се ангажират с доплащане на оставащите 40% от трудовото възнаграждение – предполага се, че за периода, за който се изплащат компенсации. В ал. 9 е използван изразът „за съответния месец“, което очевидно не е януари.

Налице е сериозен пропуск, който води до възможност за съзнателно или неволно нарушение на принципа 60/40. Това  е така, тъй като авторите на ПМС №55 не правят разлика между осигурителен доход и трудово възнаграждание и, което е по-важно, допускат, че заплатите няма да се променят. Както и при предишната криза, така и сега, редица работодатели намалиха възнагражденията, за да запазят заетостта. Това се вижда ясно от данните на НСИ, като още през м. март заплатите в сектор туризъм са спаднали почти до минималната.

Ако даден служител е бил ангажиран на заплата 1200 лева през януари и в резултат на пандемията и намалялата работа, страните са се споразумели за намаляване на заплатите до 610 лева (за времето на престоя или до второ нареждане), то работодателят може да кандидатства за компенсация в размер на 60% от дохода за януари и да доплати само 10 лева (ако приемем, че осигурителен доход и трудово възнаграждение са равни) и 40% от осигуровките за м. март и април.

Налице е и друго обстоятелство, което се нуждае от корекция, тъй като предполага изкривено прилагане на критериите. По принцип в ПМС №55 не е указано ясно, че се кандидатства месец за месец и в какъв срок следва да се подават документите. Приемът започна от 31 март и първоначално АЗ бе обявила срок от 21 април, което предполагаше еднократно кандидатстване. Поначало  в постановлението не се забранява например, през май да се подаде искане за компенсации за периода от 13 март до 13 май (например). Това води до казуси.

Например, един от критериите за изплащане на компенсации в тези случаи е доказано намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на документите, спрямо същия месец на предходната календарна година. Това обстоятелство се удостоверява към момента на подаване на документите за изплащане на компенсаци. От буквалния прочит следва, че предприятията, които не са имали спад на продажбите от 20% през м. март, но са достигнали критерия през април, могат да заявят изплащане за два месеца, като подадат заявление през следващия месец (в примера – през м. май).

От инструкции на сайта на АЗ следва, че заявленията се подават месец за месец. Например, във файл, обобщаващ често срещаните грешки при попълване на справката за работниците и служителите като такъв пропуск е посочено: „Периодът за компенсация започва в или след текущия месец (например представен файл през м.април с период на компенсация стартиращ през април – такъв файл трябва да се представя в Дирекция „Бюро по труда” и през следващ месец, актуализиран вече с отчетни данни след изтичане на месеца, за който се кандидатства).“ От разясненията на АЗ следва, че се кандидатства месец за месец, но това не е записано изрично в постановлението.

Economix.bg изпрати запитване по този и други въпроси до МТСП преди няколко дни.