МФ

Разходите на бюджета през февруари са се увеличили с 27%, показват изчисления на база данните на МФ. Според тях излишъкът за първите два месеца на годината е стопен до 137 млн. лева, докато за същия период на миналата година той е бил 1.48 млрд. лева. Това се дължи на рязкото увеличение на разходите през януари и особено през февруари. Общо през двата месеца разходите по консолидираната програма са с 21% повече отколкото през януари-февруари 2020 г.

Какво показват данните за февруари?

МФ обявява само няколко числа, а по-пълна информация се очаква на 31 март. Според предварителните данни приходите, помощите и даренията по консолидирания бюджет за двата месеца са 7 361 млн. лв. (15,5 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват със 103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са номинално близки по размер, докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма за същия период са в размер на 7 224 млн. лв., което е 13,8 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 5 983,6 млн. лева или с 1.24 млрд. лева по-малко.
Според МФ, ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.
Трябва да се отбележи обаче, че увеличението на МРЗ ще се отрази по-скоро в данните за февруари, а данните за януари показаха спад на здравноосигурителни плащания през януари (но е възможно той да е наваксан през февруари, за което няма данни).

На база на данните за януари и наличните оценки, съпровождащи закона за бюджета, може да се направи следната предварителна декомпозиция на увеличението на разходите:
– добавки към пенсии в размер на 50 лева – общо за двата месеца 210 млн. лева
– други социалноосигурителни плащания, в т.ч. увеличение на минималната пенсия – общо за двата месеца 320 млн. лева
– увеличени разходи за заплати на служители във ведомства (без делегираните бюджети, без съдебната система и общините) – 150 млн. лева
– необяснени, вкл. увеличения на заплати на учители – 560 млн. лева

Данните, макар и приблизителни, показват, че значителна част от увеличението на разходите не се дължи на посочените в съобщението на МФ разходи за пенсии и учителски заплати. При това прави впечатление, че здравноосигурителните разходи през януари 2021 г. са по-малки от колкото през 2020 г. (за февруари няма данни).

Изпълнение на бюджета (млн. лв.)

Приходи КФП ЗДДФЛ ДДС Разходи КФП Персонал (ДБ) Излишък КФП
Ян. 20 3774.5 365.7 1329.4 2895.9 453.8 878.6
Ян. 21 3712.5 374.9 1329.3 3302.9 529.3 409.6
Фев. 20 3689.3 3087.7 601.6
Фев. 21 3648.5 3921.1 -272.6
Ян.-Фев. 20 7463.8 674.1 2151.9 5983.6 915.2 1480.2
Ян.-Фев. 21 7361 7224 137

Увеличение на разходите за персонал

Данните за януари, които са подробни показват сравнителна устойчивост на данъчните приходи, докато силният ръст на разходите се дължат на разходи, свързани с Covid-19, разходи за пенсии и разходи за персонал. Капиталовите разходи са почти двойно по-малки, макар че не може да се прави извод само от един месец.
Стабилността на данъчните приходи се дължи на ДДС – практически без промяна. Приходите от данък върху доходите на физическите лица нарастват с 2.5%. Това число заслужава по-голямо внимание. Приходите от данък върху трудовите правоотношения са увеличени с 2.8% или скромните 7.5 млн. лева, приходите от данък върху хонорари намаляват спрямо януари 2020 г., а по-голямо увеличение отбелязват приходите от данък на местните и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък върху дивидентите и ликвидационните дялове, което е свързано и с кампаниите на НАП срещу скритото разпределение на печалба.
През януари миналата година – преди кризата, приходите от данък върху трудови доходи имаха почти 15% ръст спрямо същия месец на 2019 г., което отразява и бонуси, раздадени през декември 2019 г. По-малкото увеличение на приходите през първия месец на 2021 г. отразява както по-бавния ръст на заплатите, така и намаляването на броя на заетите. Нещо повече, имаме основание да предполагаме, че по-голямата част от увеличението на приходите от ДОД върху заплатите (7.5 млн. лева) през януари идва от самия бюджетен сектор. Само в рамките на държавните ведомства увеличението на разходите за персонал през месеца е със 76 млн. лева. То до голяма степен е свързано с увеличенията на заплати по ПМС 240, направено след август 2020 г. През февруари в данните ще се отразят и данъците и изплатените заплати, отнасящи за м. януари и тогава ще може да се направи по-пълен анализ.