МФ

Доходността по петгодишните ДЦК на първичен пазар се повиши с 0.38 проценти пункта за почти два месеца. Това показват резултатите от проведен аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 20 114/15.01.2020 г. (пет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.01.2025 г. Книжата са с фиксиран лихвен процент 0.01% годишно.
До участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 358.3 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на16 млн. лева. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.89 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.24%. Одобрени са поръчки в размер на 200 млн. лева при среднопретеглена доходност от 0.13 на сто.
Тази емисия бе отваряна за последен път на 10 февруари, когато бе постигната отрицателна доходност от -0.14%. Търсенето бе съпоставимо със заявките на днешния аукцион – 341 млн. лева, но при по-малък интерес на банките за сметка на несъстезателните поръчки. При първото отваряне на емисията на 13 януари поръчките бяха за 497.25 млн. лева, а доходността – – 0.11%.

Последният аукцион преди кризата бе за емисия, на 24 февруари 2020 г. бе за облигации със срочност десет години и шест месеца от емисия № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г. с падеж 21.12.2029 г. Тези книжа, които носят лихвен процент от 0.5% бяха пласирани при среднопретеглена доходност от 0.12%.
Заявките тогава бяха на по-ниска стойност – 265.8 млн. лева.

Тези резултати са важни с оглед намерението на правителството да пласира нов дълг в размер до 10 млрд. лева, както и предвид обсъжданата кредитна ваканция, която ще засегне ликвидността на банките.

Веднага след публикуването на резултатите МФ обяви ново отваряне на емисията със срочност 10 г. и 6 месеца, като на 13 април ще предложи 200 млн. лева. Това показва, че финансовото министерство е преценило, че има добри възможности да се финансира на вътрешния пазар.